Hvad gør jeg hvis projektet er forsinket?

Mulighed for ansøgning om projektforlængelse


Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan således kun dække projektomkostninger, der ligger i perioden 1. januar – 31. december det kalenderår, som bevillingen vedrører. 

 

Aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret, og der skal derfor opstilles realistiske budgetter for selv samme kalenderår. 

 

Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, eksempelvis som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere. En projektforlængelse betyder, at tilskudsmodtager formelt modtager to tilskud - ét tilskud i det oprindelse bevillingsår og ét tilskud i det efterfølgende år. Der skal således aflægges en afrapportering for hvert tilskud / hvert år.

Der skal ansøges om projektforlængelse, når viden om behov herfor foreligger og senest den 31. december i bevillingsåret.

Skemaet til brug for ansøgning om forlængelser af 2018-projekter kan downloades her:

Eventuelt udbetalt tilskud, som søges anvendt i det efterfølgende bevillingsår, skal tilbagebetales til fonden i forbindelse med ansøgning om projektforlængelse.

 

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034
Orlov

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Fondens e-mail: Promilleafgiftsfonden@lf.dk