Særopslag for 2023 og 2024: Konsulentordning om facilitering af kollektive virkemidler "Udtagningskonsulenter"

Åben for modtagelse af ansøgninger

I forlængelse af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 (herefter landbrugsaftalen) skal der udmøntes 10 mio. kr. årligt til et korps af udtagningskonsulenter.

Aftaleparterne bag landbrugsaftalen er enige om, at landbrugerne skal have mulighed for at udtage og vådgøre så mange lavbundsjorder som muligt. Det er parternes ambition, at der skal udtages 100.000 ha. lavbundsjorder inkl. randarealer.

I implementering
en af landbrugsaftalen indgår en række elementer, der skal understøtte den samlede indsats for udtagning og de kollektive kvælstofvirkemidler. Et af elementerne er et korps af udtagningskonsulenter, der skal videreføre og udvide konceptet for oplandskonsulenter, som har haft hovedfokus på minivådområder. Der er afsat finansiering til udtagningskonsulenter i perioden 2022-2027 på 10,6 mio. kr. årligt (steget fra 10,0 mio. kr. fra 2023 som følge af PL-regulering).

Fødevareministeriet har i lighed med aftalens første år bedt Promilleafgiftsfonden om at udmønte 2023-finanslovsmidlerne til udtagningskonsulentordningen.

På den baggrund etablerer fonden to særopslag henholdsvis for bevillingsåret 2023 og bevillingsåret 2024. 

 

Ansøgningsfrist og bevillingsramme

Opslag 1: Ansøgningsrunde for bevillingsåret 2023 med en ramme på ca. 3 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 29. september 2023 kl. 12. For dette særopslag kan projektperioden dog tidligst begynde, når fonden har truffet afgørelse om tilskud, hvilket forventes at ske på bestyrelsesmøde den 6. oktober 2023.

Opslag 2: Ansøgningsrunde for bevillingsåret 2024 med en ramme på 7,6 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 15. november 2023 kl. 12. Ansøgninger forventes behandlet inden udgangen af november 2023.

 

Ansøgningsmaterialet
Ansøgningsmaterialet består af særopslaget, fondens strategi, vejledning om tilskud samt ansøgningsskema. 

  Ansøgningsskemaet for 2023:  

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel) 

  Ansøgningsskemaet for 2024:  

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel) 

   

  Indsendelse af ansøgningen
  Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word, del 2 i word samt del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet i ét dokument.
   Det er dette dokument, som tilgår bestyrelsen. Tjek derfor venligst om ansøgningen fremstår læsevenligt fx med hensigtsmæssige sidedelinger og hvor al tekst i projektøkonomidelen er kommet med. 

  Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: https://www.adobe.com/acrobat/online/merge-pdf.html

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning
  Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.