Særopslag 2023 - Udtagningskonsulenter / Lukket for ansøgninger

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (Landbrugsaftalen, oktober 2021) skal understøtte den grønne omstilling i land- og skovbrugssektoren og sikre en forbedring af det danske vandmiljø og bedre plads til naturen i landbrugslandet.

 

Aftaleparterne bag landbrugsaftalen er enige om, at landbrugerne skal have mulighed for at udtage og vådgøre så mange lavbundsjorder som muligt. Det er parternes ambition, at der skal udtages 100.000 ha lavbundsjorder inkl. randarealer. I implementering af landbrugsaftalen indgår en række elementer, der skal understøtte den samlede indsats for udtagning og de kollektive kvælstofvirkemidler. Et af elementerne er et korps af udtagningskonsulenter, der skal videreføre og udvide det nuværende koncept for oplandskonsulenter, som har haft hovedfokus på minivådområder. Aftaleparterne er enige om en indsats til og med 2027.

 

De afsatte midler i aftalens første år, i alt 10 mio. kr., administreres af Promilleafgiftsfonden.

 

Ansøgningsfrist og bevillingsramme. 
Ansøgningsrunden for tilskud i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 4. januar 2023 kl. 12.00 

 

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden er 10 mio. kr. 

 

Ansøgningsmaterialet for 2023
Ansøgningsmaterialet består af fondens strategi, vejledninger samt ansøgningsskema. 

  Ansøgningsskemaet består af 3 dele: 

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel) 

   

  Indsendelse af ansøgningen
  Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

  Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning
  Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

  Ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i januar 2023, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.