Ansøgning om tilskud i 2021

Lukket for modtagelse af ansøgninger

1. Ansøgningsfrist og økonomisk ramme 2021

Ansøgningsrunden for tilskud i 2021 gennemføres med ansøgningsfrist den 26. august 2020 kl. 12.

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 240 mio. kr. 

 

2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én ud af de i alt 13 produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbruget. De øvrige afgiftsfonde er blandt andet Svineafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden, Fjerkræafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Pelsdyrafgiftsfonden. Disse afgiftsfonde er særligt beregnet til projekter indenfor de respektive sektorer. 

 

Produktionsafgiftsfondene søger hvert år om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af de sektorspecifikke ansøgninger. 

 

Hovedparten af afgiftsfondene har i lighed med Promilleafgiftsfonden for landbrug ansøgningsfrist i august 2020, hvor der kan søges om tilskud til gennemførelse af projekter i 2020. Links til de øvrige afgiftsfonde og deres ansøgningsmateriale kan findes her.

 

 

3. Fondens strategi 2018-2021 er blevet justeret

Fondens bestyrelse foretager årligt justeringer i sin fireårige strategi.

 

Promilleafgiftsfonden adresserer i sin strategi for 2018-2021 10 af FN’s 17 verdensmål. Klimaforandringerne (mål nr. 13) er i særligt fokus både i Danmark og internationalt med vedtagelsen af Paris-aftalen i 2015 og i forlængelse heraf den danske aftale fra 2019 om en ny klimalov med ambitiøse målsætninger frem mod 2030. Det globale og nationale fokus på klimaforandringer afspejles i Promilleafgiftsfondens strategi ved et særligt fokus på landbrugets bidrag til klimaløsninger under indsatsområdet ‘Bæredygtig drift’.

 

Uddelinger for 2021 vil udover strategiens syv indsatsområder tage særligt hensyn til projekter, som findes relevante i lyset af den globale COVID-19 pandemi.

 

 

4. Ansøgningsmaterialet for 2021-runden

    

   Ansøgningsskemaet som består af 3 dele:

    • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
    • Del 2 Projektbeskrivelsen (word),
    • Del 2 Vejledning til udfyldelse af skemaet (pdf)
    • Del 3 Leverancer, Effekter, Projektøkonomi (excel)            

       

       

      5. Indsendelse af ansøgning til fonden

      Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk

      Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

       

      Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

      • Del 1 i word
      • Del 2 i word
      • Del 3 i excel 
      • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

       

       Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

       

       

      6. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene 
      Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 21. september 2020.

        • Del 1 Hovedskema (word)
        • Del 2 Skema med oversigt over projekter (excel)
        • Del 3 Projektbeskrivelser (word)

        Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen: 

        • Ansøgningen i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument
        • Del 1 i word
        • Del 2 i excel
        • Del 3 i word

         

        7. Kvittering for modtagelse af ansøgning

        Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget. 

         

        Ansøgningerne vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 29. september 2020.