Afrapportering 2019

Alle tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering for det gennemførte projekt. Hertil er der udarbejdet skemaer, som skal anvendes.

 

Faglig afrapportering med effektvurdering

Formålet med den faglige afrapportering er at få viden om, hvorvidt de planlagte aktiviteter er gennemført, og om projektet således har nået de mål, som blev anført i ansøgningen. Projektets leverancer og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema. Alle tilskudsmodtagere vil modtage en mail med et link til effektvurderingsskemaet, som skal besvares elektronisk.

Linket fremsendes til projektlederne, jf. det oplyste i ansøgningen. Linket forventes udsendt senest primo december 2019.

Der sondres mellem to forskellige effektvurderingsskemaer. De anvendte skemaer for 2019 kan ses nedenfor: 

De downloadede versioner af skemaet i word kan anvendes som forberedelse inden den endelige effektvurdering indtastes elektronisk. 

Fristen for besvarelse af den elektroniske effektvurdering er den 31. januar 2020.

 

Tilskudsregnskab

Der skal afleveres et revisorpåtegnet tilskudsregnskab bestående af ledelsespåtegning, revisionserklæring og -beretning samt selve tilskudsregnskabet med specifikationer for de enkelte projekter. 

Tilskudsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet 

       
  • Skabelonen i Word kan hentes her
  • Projektøkonomiskemaet i Excel kan hentes her

Tilskudsregnskabet skal sendes senest den 12. marts 2020 pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk  

Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsning være høj, så teksten fremstår tydeligt.

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab.

 

Revision

Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om påtegning af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

For så vidt angår revisionen kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde vejledningen samme sted som ansøgningsmaterialet for 2019, som ligger her.

 

Fondens lovgrundlag

Klik her for at gå til fondens lovgrundlag

Kontaktpersoner

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Mail:
promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk