Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 12.909 t.kr. fordelt på 11 projekter.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

56. Økologisk Vækst og Udvikling i detailhandlen

57. Økologisk vækst i foodservice

58. Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte

59. Optimer anvendelsen af kompost

60. Markernes naturpotentiale

61. Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget

62. I gang for 1 million

63. Mere kvalitetshavre

64. Høst, tørring og kvalitet af økologisk korn

65. KLIMALANDMAND – værktøj til klimahandling på bedriften

66. Økologisk Sortsudvikling II – med anvendelse af genomisk selektion (ØkoSort ll)

 

56. Økologisk Vækst og Udvikling i detailhandlen

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 4.400 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at skabe nye vækst- og markedsmuligheder for landbruget og fødevarevirksomhederne gennem en styrkelse af den økologiske afsætning i detailhandlen.
Aktiviteter: Strategisk indsats overfor detailhandlen for at skabe større fokus på højværdiprodukter.
Skabe markedsvækst gennem udvikling af de økologiske fødevaressortimenter i detailhandlen.
Skabe markedsvækst gennem større synlighed af de økologiske varer i butikkerne.
Skabe markedsvækst for højkvalitetsvarer gennem kampagner for økologiske varer, der gennemføres i tæt samarbejde med detailkæderne.
I samarbejde med frontløber-butikker vil projektet udvikle og afprøve nye løsninger for ”next practice” på sortiment, synlighed, information og kampagner for økologi og introduktion af nye højværdivarer.

Effekter: Projektet skal skabe en vækst i detailomsætningen af økologiske varer på mindst 10% i 2019, svarende til en vækst på 1,25 mia. kr., således at den økologiske omsætning i dagligvarehandlen (incl. onlinehandel) kommer op på 13,75 mia. kr. i 2019.

Projektleder: Henrik Hindborg, projekt@okologi.dk

 

57. Økologisk vækst i foodservice

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 2.360 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at understøtte det økologiske vækstpotentiale, der ligger og venter på at blive indfriet og sætte økologien på dagsorden hos både private og offentlige professionelle køkkener i hele landet. Projektet skal styrke den økologiske afsætning til foodservicebranchen.

For at nå projektets formål om at understøtte det økologiske vækstpotentiale og sætte økologi øverst på dagsordenen hos professionelle køkkener samt hoteller, restauranter og cafeer opdeles projektet i fire indsatser, som beskrevet herunder. Indsatserne baseres på tæt dialog med nøgleaktører i foodservicebranchen. Indsatserne skal styrke indsigten og motivationen for at komme godt i gang og udnytte det uudnyttede økologiske vækstpotentiale, der er i branchen.
Indsats 1: Økologiskole – markedsvækst gennem ny viden og indsigt
Indsats 2: Økologi hos landets grossister – vækst gennem større synlighed af økologiske varer hos landets grossister
Indsats 3: Økologi som et strategisk værktøj
Indsats 4: Økologisk netværkskonference

Effekter: Projektet bidrager til at skabe en vækst i 2019 på 20% i foodservicebranchen, hvilket er en samlet vækst på 0,6 mia kr. Endvidere fastholder projektet et økologisk fokus hos landets professionelle køkkener, grossister og virksomheder.

Projektleder: Torben Blok, projekt@okologi.dk

 

58. Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 2.801 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at udvikle et koncept for, hvordan trængte og lukningstruede landbrug kan genoplives og gøres økonomisk bæredygtige, så arbejdspladser og familier forbliver på landet. Konceptet vil efter projektets 3 år kunne udbredes til resten af landet.

Et dynamisk team af fagpersoner repræsenterende mange forskellige fagligheder, gennemanalyserer ejendommen og finder med afsæt i en stærk markedsorientering, veje til en bæredygtig økonomisk fremtid. Analysen ser på mulig produktionsomlægning/-udvikling og herunder også på målrettet værdiskabelse og nye muligheder, f.eks. opnået gennem samarbejder, lokal afsætning eller færdigvareproduktion. Generationsskifte og/eller omlægning til økologi analyseres specifikt som mulighed. Forberedelse, planlægning og gennemførelse af forskellige generationsskiftemodeller afprøves. Der udvikles en platform, hvor landbrug, som ønsker samarbejde, overtagelse eller generationsskifteforløb, og potentielle nye landmænd kan kobles. For hvert af de 3 projektår beskrives med cases, hvordan flere og flere landbrug får en ny bæredygtig fremtid.

Projektleder: Peder Bligaard, projekt@okologi.dk

 

59. Optimer anvendelsen af kompost

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 650 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at øge anvendelsen og udnyttelsen af kompostressourcen i landbruget med henblik på at forbedre jordens frugtbarhed og herigennem opnå højere udbytter. Formålet opfyldes ved afprøvning af forskellige komposttyper og -metoder i markforsøg og på demonstrationsarealer. Resultaterne fra markforsøg og demonstrationer opgøres og indarbejdes i brugervejledningen: ”Brug af kompost i landbruget – kvalitetsbedømmelse og anvendelsesvejledning”, som publiceres i 2020. Publikationen samler desuden viden fra aktører på området. Økonomiske beregninger af værdien af forskellige komposttyper, dels ud fra forsøgsresultater, dels ud fra oplysninger fra relevante aktører, indarbejdes ligeledes i publikationen. Der afholdes kurser/temadage for landmænd og konsulenter med fokus på deling af den viden, der er samlet i projektet og på den praktiske anvendelse af brugervejledningen. På kurserne/temadagene suppleres med markbesøg og indlæg fra aktører på området. Øget anvendelse af kompostressourcen i landbruget kræver en længerevarende indsats med udvikling, formidling og implementering. Det sikres ved gennemførelse af dette projekt.

Effekterne af projektet er at behovet for tilførsel af organisk materiale til dansk landbrugsjord imødekommes, og at der herved kan opnås højere udbytter. Samtidig imødekommes et ønske fra f.eks. kommunale genbrugspladser om at afsætte biomasse. Samfundsmæssigt bidrager projektet til at fremme recirkulering og bæredygtighed i landbruget.

Projektleder: Janne Aalborg Nielsen, projekt@okologi.dk

 

60. Markernes naturpotentiale

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 425 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sætte fokus på tilstedeværelsen og værdierne af marknatur, beskrive det naturpotentiale, der allerede er til stede i landbrugslandet, og opbygge et forbedret beslutningsgrundlag for fremtidige indsatser for en forøgelse af naturindholdet i det dyrkede åbne land.

Projektet er inddelt i tre arbejdspakker (AP1-3), som konkretiserer og operationaliserer teoretisk og praktisk viden omkring landbrugslandets naturindhold. I AP1 tages således udgangspunkt i arkiverede landskabsdata, som bearbejdes med henblik på at identificere og beskrive hovedtyperne af naturpotentialet på de danske landbrugsbedrifter. Disse naturpotentialer tilknyttes et dertil udviklet valideringsværktøj. I AP2 anvendes resultaterne fra AP1 operationelt. På udvalgte landbrugsbedrifter fastlægges det aktuelle niveau for mængde og kvalitet af naturpotentiale, og tilhørende anbefalede plejeindsatser formuleres og igangsættes, hvor det er muligt. I AP3 formidles projektets resultater. Først og fremmest til den primære målgruppe, som er de landmænd, der ejer jorden og som skal motiveres til at forbedre naturhensynet på bedriften. Sekundært formidles til de øvrige relevante interessenter, meningsdannere og beslutningstagere, som på længere sigt kan facilitere forbedringer af mulighederne for disse naturhensyn.

Projektet sætter marknaturen på den naturforvaltningsmæssige dagsorden. Den synlige effekt bliver flere og bedre naturelementer i det dyrkede landskab. Arbejdet omkring landbrugsnaturen bliver anerkendende og konstruktivt. Der bidrages til at standse tilbagegangen for plante- og dyrearter tilknyttet de dyrkede marker.

Projektleder: Bent Rasmussen, projekt@okologi.dk

 

61. Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 400 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at etablere og drive netværk for landmænd med hurtig udveksling af viden om og erfaringer med alternative og innovative dyrkningssystemer i landbruget med henblik på at videreudvikle produktionen.

Projektet samler erfaringer fra praksis om en række alternative og innovative dyrkningssystemer, som afprøves af landmænd. Det sker i en spørgeundersøgelse hos planteavlsrådgivere og landmænd, som dels skal lokalisere, hvor der afprøves relevante tiltag, dels skal afdække, hvilke faglige områder der for landmanden er mest betydende for fortsat bæredygtig vækst og succes i dansk landbrug. Der indsamles også viden om aktiviteter inden for alternative og innovative dyrkningssystemer hos udenlandske landmænd. På baggrund af vidensindsamlingen udgives et inspirationskatalog om dyrkningssystemerne, og der oprettes en facebookside til erfarings- og vidensudveksling om dyrkningssystemerne for landmænd, rådgivere og forskere. Der oprettes netværk og skabes en platform for iværksættelse og deling af markmøder, videooptagelser i marken og studieture i ind- og udland.

Det forventes, at projektets leverancer, som er direkte målrettet landmænd, kan øge udbyttet på disse landmænds bedrifter, alt efter potentialet i de forskellige dyrkningssystemer. En sekundær målgruppe for projektets leverancer er planterådgivere og forskere, som får vigtig adgang til at lokalisere nye emner til forskning og forsøg.

Projektleder: Janne Aalborg Nielsen, projekt@okologi.dk

 

62. I gang for 1 million

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 400 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at styrke udviklingen i hele sektoren ved at inspirere agrarøkonomstuderende på landbrugsskolerne til at etablere sig med selvstændige produktioner eller serviceydelser indenfor det grønne erhverv.

Aktiviteterne er koncentrerede omkring en inspirationsdag, hvor de studerende møder og hører oplæg fra repræsentanter fra erhverv og afsætningskanaler, de ikke normalt er i kontakt med. Dette skal inspirere de studerende til at tænke i nye etableringsmuligheder, produkter og afsætning. I forlængelse af inspirationsdagen og undervisningen på landbrugsskolerne skal de studerende udarbejde egne forretningsplaner som efterfølgende bedømmes af et bredt panel af dommere fra erhvervsliv, finansverdenen samt forskningsmiljøet.
De bedste ideer præsenteres og præmieres med hhv. præmie dækket af projektet og legater indstiftet af eksterne samarbejdspartnere.

Effekten er, at flere studerende efterfølgende etablerer sig med selvstændig virksomhed og dermed styrker udviklingen i erhvervet og egne muligheder for at ekspandere på et senere tidspunkt.

Projektleder: Jens Peter Hermansen, projekt@okologi.dk

 

63. Mere kvalitetshavre

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 300 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at øge havres andel af det dyrkede areal, sikre højt udbytte og høj kvalitet i afgrøden og derved øge afsætningen til et stærkt voksende marked til fordel for landmænd, afsætningsled, klima, miljø og samfundsøkonomi.

Det skal ske ved at opsummere den store mængde viden, der findes på området, indhente nyeste viden fra udlandet, Sverige og England, og iværksætte en bred formidlingsindsats i rådgivningen og blandt landmænd for at øge vidensgrundlaget for dyrkning og afsætning af økologisk havre. Afsætningsled, møllerier og foderstoffer inddrages for at afklare udfordringer og barrierer for øget salg og sikre maksimal kvalitet fra jord til bord. I AP1 analyseres og opdateres viden, i AP2 afdækkes kvalitetskrav og barrierer for afsætning af kvalitetshavre til human og animalsk ernæring, og i AP3 formidles viden bredt så fokus øges på produktion og afsætning af økologisk kvalitetshavre. Den øgede produktion af højkvalitetshavre til det voksende marked øger beskæftigelsen og mulighederne for at eksportere havre til et voksende globalt marked og nedsætte importen af foderprotein. Da havre er nøjsom, har langsomt næringsstofoptag, er god konkurrent til ukrudt og en sund afgrøde, vil erstatningen af andre kornafgrøder med havre være til gavn for miljø og klima.

Projektleder: Jesper Fog-Peteresen, projekt@okologi.dk

 

64. Høst, tørring og kvalitet af økologisk korn

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 500 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre højere kvalitet af brødkorn, så en mindre mængde korn kasseres og højere afregning opnås, samt at afdække nye muligheder for møllernes anvendelse af korn med lavt faldtal til kvalitetsbrød til gavn for landmænd, møllerne og forbrugere.

Projektet har fire arbejdspakker, der omfatter vidensopsamling, afprøvning og udvikling af støtteværktøj mhp. at udvide og udbrede viden om faldtallets udvikling i økologisk kvalitetsbrødkorn. Arbejdspakkerne fokuserer på opsamling og praktisk anvendelse af viden om betydelige kvalitetsparametre i brødkornet for at sikre højest mulig kvalitet i slutproduktet. Relevante aktører på området inddrages i arbejdspakkerne, herunder professionel ekspertise inden for planteavl, kvalitetsvurdering, dataregistrering, udvikling af varslingssystemer og planteforædling. Tværfagligheden i projektets arbejde er væsentlig, da faldtallet er komplekst og påvirkes af mange faktorer, bl.a. jordtype, klima, høst og lagring.

Der gennemføres afprøvninger af brødkorn i økologiske dyrkningssystemer og opsamles data med betydning for faldtallets udvikling. I tværfagligt samarbejde med relevante faglige kompetencer udvikles en prototype på en APP, der kan varsle om optimalt høsttidspunkt og vejlede i køling og tørring under lagring. Desuden gennemføres laboratorietests og bageprøver mhp. at afprøve, om brødkorn med lavt faldtal, som tidligere er blevet kasseret, kan anvendes til bagning, hvis gluten-indekset er højt, eller hvis kornet kan varmes på bageriet inden det males, så faldtallet hæves. Projektets viden og resultater formidles bl.a. i en vejledning i tørring og lagring af brødkorn, samt i faglige artikler og demonstrationer.

Projektets effekter er en mindre mængde kasseret brødkorn og en markant forbedring af bagekvaliteten. Det betyder, at der kan leveres mere højkvalitetsbagekorn fra danske økologiske producenter, hvilket nedsætter behovet for at importere brødkorn med positive effekter for samfundsøkonomien og klimaet til følge.

Projektleder: Jesper Fog-Peteresen, projekt@okologi.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

65. KLIMALANDMAND – værktøj til klimahandling på bedriften

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 433 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udvikle et klimaværktøj, KLIMALANDMAND, som er validt, operationelt og i stand til at estimere den enkelte bedrifts klimabelastning. Klimaværktøjet danner grundlag for at udarbejde en handlingsplan for bedriften ud fra hvilken, landmanden kan træffe konkrete og klimavenlige valg for sin bedrift.

Der indsamles og systematiseres viden om emissionskilder, deres emissionsfaktorer samt klimatiltag og disses reduktionspotentiale. Denne viden danner grundlag for udviklingen af klimaværktøjet KLIMALANDMAND til økologiske mælkeproducenter og planteavlere. Klimaværktøjet vil estimere drivhusgasudledningen pr. produceret enhed, f.eks. pr. kg mælk eller afgrøde, og giver en indsigt i bedriftens klimaaftryk på følgende hovedområder: 1) energiforbrug og -produktion, 2) metanudledning, 3) lattergasudledning og 4) kulstofopbygning. Værktøjet er baseret på livscyklusprincippet og tager alle emissionsparametre i betragtning. Indhold, struktur og systemtilgang i klimaværktøjet udvikles i samarbejde med eksperter på landbrugs- og klimaområdet for at sikre inddragelse af eksisterende viden samt forankring af værktøjet i hele den økologisk produktion. Der udarbejdes en handlingsplan for videreudvikling af KLIMALANDMAND, målrettet økologiske kødkvægs-, fjerkræ- og svinebedrifter. Projektets resultater udbredes med en bred formidlingsindsats.

Klimaværktøjet kan medvirke til at synliggøre mulige tiltag til reduktion af drivhusgasser i den økologiske landbrugsproduktion. Anvendes klimaværktøjet til optimering og fremme af en mere klimavenlig driftspraksis vil det nedsætte klimabelastningen af fødevareproduktionen til gavn for samfundet og det globale klima og i overensstemmelse med forbrugernes forventninger.

Projektleder: Mette Kronborg, projekt@okologi.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

66. Økologisk Sortsudvikling II – med anvendelse af genomisk selektion (ØkoSort ll)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 240 t.kr.

Projektperiode: 2018-2022

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at fremme udbuddet af velegnet økologisk udsæd ved udvikling af sorter af vårbyg, vår- og vinterhvede samt linser og hestebønner, der er specifikt tilpassede økologiske dyrkningsforhold og markedsvilkår. Til dette udvikles en økologisk model for genomisk selelektion til forædling af sorter.

Projektets deltagere er Nordic Seed, Agrologica og Økologisk Landsforening og består af fire arbejdspakker (AP), der på forskellige vis omfatter forædling mod sunde og konkurrencestærke sorter af hvede, byg og proteinafgrøder: Dyrkning, screening, registrering af egenskaber og analyser. Der indgår en selvstændig arbejdspakke med genomisk selektion, som arbejder på tværs af arbejdspakker og projektdeltagere. I AP1 undersøges egenskaber og potentiale af 100 økologiske kandidatsorter af vår- og vinterhvede i ind- og udland. I AP2 fokuseres der på 100 økologiske kandidatsorter af vårbyg. I AP3 arbejdes på samme måde med hestebønner og linser, mens der samtidigt opstartes et forædlingsprogram for 75 forskellige vår- og vinterlinsesorter. I AP4 undersøges potentialet for kortlægning og genomisk udvælgelse af egenskaber, som er relevante ved økologisk dyrkning. Aktiviteterne omfatter, at der hvert år i tre år udvælges 100 linjer af brødhvedesorter og 100 linjer af vårbyg til analyser af den underliggende genomiske struktur for bl.a. udbyttepotentiale og sygdomsresistens. Samtidigt bruges denne viden og erfaring i udviklingen af den genomiske model. Linjerne vil blive dyrket i økologiske markparceller, hvor udbytte, sygdomsangrebsprofil, relevant fysiologiske træk for økologisk avl som tidlig buskning, bladdækning og stråstyrke registreres. Nye sorter vil blive anmeldt til brug og testet i landsforsøgene. Den forventede økonomiske effekt er 10% øget udbytte, svarende til 80 mio. kr. årligt på det nuværende økologiske areal. Samtidig bidrager projektet til at minimere næringsstofoverskud, mindske klimapåvirkningen og øge den bæredygtige ressourceudnyttelse samt fødevaresikkerheden.

Projektleder: Jesper Fog-Petersen, projekt@okologi.dk

Link til projektbeskrivelse her.