Landbrug & Fødevarer, SEGES

SEGES har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 92.285 t.kr. fordelt på 55 projekter.

Se desuden oplysninger om nogle af de støttede projekter på SEGES' egen hjemmeside.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

1. Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)

2. Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl

3. Økonomisk optimal og bæredygtig dyrkning af majs

4. Målrettet regulering og kollektive indsatser i forhold til vandmiljø

5. SEGES Innovationsplatform for drænvirkemidler

6. Mod en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

7. Ny budgetmodel med fokus på opfølgning og målstyring på landbrugsbedriften

8. Sund jord – en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte

9. Håndtering af fosfor under ny fosforregulering

10. Optimale næringsstofstrategier for handelsgødning

11. Økonomiske data som grundlag for ny viden

12. Hæv udbyttet i vinterraps

13. Udvikling af et værktøj til optimering via prisen på den sidst producerede enhed

14. Økologiske markforsøg til udvikling af økologien

15. Registreringsnet for svampe og skadedyr i landbrugsafgrøder

16. Vækst med bæredygtighed

17. Kvælstofudvaskning målt med sugeceller – konsekvenser for udvaskningsmodeller og drikkevandsbeskyttelse

18. Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool-Precise

19. Udvikling af algoritmer til graduering af næringsstoftildeling

20. Udvikling af en risikomodel, der skaber klarhed over landbrugsvirksomheders økonomiske risikoprofil

21. Hurtig og effektiv offentliggørelse af sortsresultater

22. De digitale landsforsøg - Merværdi af samspillet mellem drone- og satellitmålinger

23. Vandstatus og tørkeindeks i din mark

24. Landbrugsbedriftens bæredygtighedsværktøj – Udvikling af drejebog og kravspecifikation

25. Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

26. Reduktion af klimagasemissioner ved anvendelse af biobaserede drænvirkemidler

27. Teknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning

28. Økologisk vinterraps - landmandens vej til stabile og høje udbytter

29. Farmtest: Forbedret jordfrugtbarhed ved maskinløsninger til pløjefri såning om foråret

30. Stjernestøv - en brik i bekæmpelse af fravænningsdiarré hos økologiske grise

31. Satellitmålt kvælstofoptag i efteråret (SAT-N)

32. Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs

33. Future Cropping

34. Nutrients for Higher organic crop Yields (NutHY)

35. Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter som beslutningsstøtte (StyrN)

36. Målrettet formidling af viden til marken

37. Styrket ledelse af landbrugsbedriften via nye digitale muligheder

38. Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser

39. Effektiv landbrugsproduktion drikkevand og regulering af husdyrbrug

40. Viden og formidling til økologiske landmænd

41. Giv stafetten videre til nye kræfter i dansk landbrug

42. Viden til bedriftsoptimering og forbedret indtjening

43. Arbejdsmiljø så det rykker

44. Benchmarking og potentialescreening, der styrker økonomien på den enkelte landbrugsbedrift

45. Anvendt teknologi til økologisk planteavl

46. Opnå økonomiske resultater som de bedste landmænd

47. Målrettet naturforvaltning i Danmark – formidling til landmænd

48. Landbruget, fremtidens bedste arbejdsplads

49. Flere insekter i landskabet – landbruget som en del af løsningen

50. Kvælstofreduktionsmål for landbruget – marine miljømål

51. Kamerastyret ukrudtsbekæmpelse

52. Omkostningseffektiv klimaindsats i markbruget

53. Økologisk dyrkning af sukkerroer

54. Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)

55. Baltic Waterdrive

 

1. Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 5.000 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at øge landbrugets konkurrenceevne gennem et udbytte- og kvalitetsmæssigt løft i produktionen af de to vigtigste kornafgrøder, vinterhvede og vårbyg, med samtidig fokus på bundlinje og miljøbelastning.

I projektet tages en ny tilgang til optimering af alle indsatsfaktorer i vinterhvededyrkningen. Med udgangspunkt i de enkelte hvedesorters varierende agronomiske egenskaber tilpasses gødningsstrategi, såtid og vækstregulering. Ny teknologi tages i brug ved karakterisering af sorternes vækst i form af biomassemålinger med multispektralt kamera fra drone, og detaljeret måling af sorternes rodudvikling. Det skal lede til udarbejdelse af sortsspecifikke dyrkningsvejledninger, der øger og stabiliserer udbytte og kvalitet. I vårbyg fokuseres på, at bringe de relativt lave gennemsnitsudbytter op, gennem en målrettet udnyttelse af efterafgrøder og forbedre afgrødeetablering. I projektet undersøges miljøpåvirkningen gennem etablering af et areal, hvor det er muligt at måle kvælstofudvaskningen gennem et helt sædskifte.

Effekten af projektet viser sig som en generelt forbedret konkurrenceevne i planteproduktionen, pga. færre omkostninger pr. produceret mængde, og højere afsætningspriser som følge af en forbedret produktkvalitet.

Projektleder: Lars Bonde Eriksen, LBE@seges.dk

 

2. Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 5.000 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Det overordnede formål med projektet er at sikre danske landmænd adgang til sorter af korn, græs og kartofler, med en bedre udnyttelse af de for plantevæksten afgørende ressourcer kvælstof og vand.

I projektet kombineres Genomisk Selektion til forædling af nye plantesorter med avanceret kvantificering af udnyttelse af vand og kvælstof (fænotypning) i et nyt unikt anlæg; RadiMax. I RadiMax måles på rødder og overjordiske plantedele samtidigt, og vha. sensorer og sporstoffer kan vand, kvælstofudnyttelse og rodudvikling kvantificeres på et relativt stort antal sorter. Ved at analysere disse sorters DNA (genom), identificeres hvilke dele af afgrødens genom, der er afgørende for udnyttelse af vand og kvælstof. Det muliggør forædling for egenskaben, fordi de planter der besidder flest gener, der bidrager til bedre ressourceudnyttelse, kan udvælges ved en simpel DNA test i laboratoriet. En test der kan udføres på det store antal planter, der arbejdes med i et moderne forædlingsprogram.

Effekterne på kort sigt er en forøget viden om sorternes evne til at udnytte vand og kvælstof, og på længere sigt udviklingen af nye sorter af korn, græs og kartofler med en bedre udnyttelse af vand og kvælstof. Projektet skal sikre landmanden mere robuste sorter, der bedre kan modstå tørkesituationer, som i 2018, og som optager og udnytter næringsstoffer mere effektivt, end de nuværende sorter.

Projektleder: Lars Bonde Eriksen, LBE@seges.dk

 

3. Økonomisk optimal og bæredygtig dyrkning af majs

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 3.500 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at give en lønsom og bæredygtig vækst, såvel økonomisk som miljømæssigt på økologiske og konventionelle kvægbedrifter, ved at udvikle en optimal og miljømæssig bæredygtig dyrkning af majs.

Udvaskningen af kvælstof i forskellige dyrkningssystemer med majs undersøges i markforsøg med sugeceller, således at det kan demonstreres, at majs kan dyrkes med lav kvælstofudvaskning. Der udføres markforsøg med placering af gylle til majs med det formål at erstatte placeret fosfor i handelsgødning. Effekten af placeret gylle undersøges i dyrkningssystemer med og uden strip-till, placeret fosfor og efterafgrøde. Ved strip-till bearbejdes jorden kun i såsporet. Der udføres markforsøg med typer, mængder og placering af startgødning samt høsttidspunkter i nye typer af majssorter. Beslutningsværktøjer til svampebekæmpelse, sortsvalg og høst af majs udvikles. I projektet udvikles dyrkningssystemer med kvælstofudvaskning på et lavt niveau, så dyrkningen af majs kan fastholdes i alle egne af landet, hvilket på den enkelte bedrift kan betyde op til 800 kr. pr. ha. Tiltag med placeret gylle til majs og Strip-Tillage giver en gevinst på 1100 kr. pr. ha. Management forbedres generelt svarende til en gevinst på mindst 700 kr. pr. ha.

Projektleder: Torben S. Frandsen, tsb@seges.dk

 

4. Målrettet regulering og kollektive indsatser i forhold til vandmiljø

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 3.350 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: Projektets formål er at sikre konkurrencedygtig og bæredygtig produktion igennem en optimeret gennemførelse af den målrettede regulering og kollektive indsats og ved at give landmanden et godt beslutningsgrundlag for valg af virkemidler på og uden for dyrkningsfladen.

Aktiviteter: Indholdet i projektet er fordelt på 6 arbejdspakker. AP 1 og AP 2 ser på hhv. mulige virkemidler og hhv. økonomi i den allerede besluttede indfasning af målrettede regulering frem til 2021. I AP 3 ses på regionale og lokale udviklingstendenser i kvælstoftransporter. Disse er vigtige for at kunne kvalificere placeringen af virkemidler. I AP 4 ses på den ”tidslige målretning” i kvælstoftransporter og valg af virkemidler. Denne arbejdspakke skal ses i tilknytning til projektet ”Kvælstofreduktionsmål for landbruget - Marine miljømål”, hvor det tidslige aspekt belyses for fjordene. I AP 5 ses på mulige synergieffekter mellem fosfor- og kvælstofvirkemidler og økonomiske aspekter herved. I AP 6 kommunikeres viden om de muligheder af valg som landmænd kommer til at stå overfor og samtidig arbejdes for at sikre en større lydhørhed overfor de problemer og synspunkter som landmænd står med.

Effekter: Projektet forventes allerede i perioden 2019 – 2021 at få stor indflydelse på landmænds placering af efterafgrøder samt på deres valg af alternative virkemidler og sædskifter. Det forventes, at op til 70 pct. af landbrugsarealet og anslået en tilsvarende andel af landmændene vil få gavn af dette projekts resultater allerede i perioden 2019 – 2021 i form af optimeret økonomi ved optimeret valg af placering af efterafgrøder samt alternative virkemidler og sædskifter.

Projektleder: Flemming Gertz, flg@seges.dk

 

5. SEGES Innovationsplatform for drænvirkemidler

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 3.434 t.kr.

Projektperiode: 2018-2020

Projektbeskrivelse: Formål: Investering i en Innovationsplatform for drænvirkemidler har til formål at skabe en platform til udvikling, test og dokumentation af nye målrettede og omkostningseffektive drænvirkemidler. Innovationsplatformen skal samtidig fungere som demonstrations-, og rådgivningsplatform for den fremtidige målrettede miljøregulering.

Aktiviteter: En realisering af platformen omfatter: (i) samle det nødvendige innovationsmiljø indenfor vandrensningsteknologier målrettet landbrugets behov og facilitere innovation, modning og udvikling af nye omkostningseffektive drænfilterteknologier, (ii) etablere en fysisk testplatform til udvikling og test af nye drænvirkemidler, (iii) teste og dokumentere nye drænfilterteknologier, der vil bidrage til udvikling af lokalt tilpassede løsninger, med henblik på at sikre godkendelse af nye virkemidler (iv) opgøre potentialet for at nå indsatsbehov i danske kystvandoplande ved målrettede drænvirkemidler, og (v) fungere som demonstrations-, og rådgivningsplatform for implementering af drænvirkemidler i regi af den målrettede regulering.

Effekter: På kort sigt vil den foreslåede investering bidrage til at øge kvælstofeffekten af den nationale minivådområde indsats fra 900 til 1.800 ton N pr. år, med et fremtidigt endnu større potentiale for såvel kvælstof som fosfor. Samtidig skabes grundlaget for udvikling og dokumentation af nye drænvirkemidler, og udvikling af et nyt forretningsområde for drænfilterteknologier.

Projektleder: Charlotte Kjærgaard, chkj@seges.dk

 

6. Mod en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 3.000 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet er at finde og demonstrere løsninger til behovsbestemt plantebeskyttelse, som er bæredygtige med hensyn til effekt, økonomi og resistensforebyggelse samt at skabe grundlag for at udnytte nye teknologier til mere præcis bestemmelse af bekæmpelsesbehov ved angreb af svampe.

Der gennemføres forsøg og udvikling med henblik på at mindske afhængigheden af kemiske plantebeskyttelsesmidler i landbruget. Projektets arbejdspakker omhandler henholdsvis ukrudt, svampe og skadedyr, vækstregulering samt udvikling af en bedre kortlægning af bekæmpelsesbehov. Græsukrudt og imødegåelse af såkaldt ALS-resistens er i særligt fokus i ukrudtsforsøgene. I forsøg med svampe og skadedyr er der fokus på at udnytte og validere muligheder for at udnytte vejrdata, modeller til bestemmelse af bekæmpelsesbehov samt skadetærskler. Et beslutningsstøtteværktøj med udgangspunkt i reflektans målt med satellit udviklet i 2018 til vækstregulering valideres ved at teste modellen i en serie On-farmforsøg. Endelig indsamles et stort antal fotos fra forsøgsparceller til anvendelse ved machine learning, som på sigt skal gøre det muligt at automatisere monitering af ukrudt og skadevoldere.

På kort sigt får landmanden og rådgiveren et forbedret beslutningsgrundlag for at træffe valg ved bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere. På langt sigt bidrager projektet til at erhvervet kan demonstrere, at anvendelsen af pesticider kun sker efter behov og på en bæredygtig måde.

Projektleder: Poul Henning Petersen, php@seges.dk

 

7. Ny budgetmodel med fokus på opfølgning og målstyring på landbrugsbedriften

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.990 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at give landmanden et godt grundlag for at nå bedriftens økonomiske målsætninger. Det sker med udgangspunkt i en ny budgetmodel, der gør det muligt at udarbejde budget og gennemføre budgetopfølgning på udvalgte budgethovedposter samt økonomiske og/eller produktionstekniske nøgletal.

Der udarbejdes detaljerede budgetter for en meget stor del af produktionen bl.a. på grund af pres fra den finansielle sektor, hvilket er arbejdskrævende. Der er behov for en ny brugervenlig budgetmodel, der giver landmanden mulighed for at budgettere og foretage budgetopfølgning med afsæt i de nøgletal og hovedbudgetposter, der skal understøtte, at budgettets målsætninger nås samtidig med, at der løbende målstyres. Der udvikles i projektet en prototype af en ny budgetmodel, der muliggør dette. Et væsentligt element i budgetmodellen er, at der i 2019, uden for nærværende projekt, etableres et datawarehouse, der samler bedriftens data på tværs af datakilder, hvilket giver helt nye muligheder. Den nye prototype af en budgetmodel afprøves og evalueres i praksis i samarbejde med en række landmænd. Den egentlige effekt af budgetmodellen kommer til udtryk, når landmanden anvender den i den efterfølgende budgetopfølgning. Derfor gennemføres der en individuel budgetopfølgning med udgangspunkt i den nye budgetmodel på udvalgte bedrifter. Der gennemføres formidlingsaktiviteter i projektet og efter projektets afslutning.

Effekterne er, at der bliver sammenhæng mellem de målsætninger og målepunkter, som landmanden har fastlagt – og det budget og den budgetopfølgning, der foretages på bedriften. Det vil have en positiv effekt på bundlinjen med et potentiale på en gennemsnitsbedrift på mindst 50.000 kr. ved fuld implementering.

Projektleder: Vibeke Hjorslev Rasmussen, vhr@seges.dk

 

8. Sund jord – en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.900 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet er at forbedre jordens frugtbarhed ved at øge jordens kulstofindhold og begrænse jordbearbejdning og skadelig jordpakning. Herved øges dyrkningssikkerheden og udbytterne. Miljøeffekter af minimal jordbearbejdning analyseres og formidles.
 
Aktiviteterne er inddelt i 6 arbejdspakker, som hver især indeholder væsentlige emner til at fremme en sundere dyrkningsjord. Der indgår jordpaknings- og jordbearbejdningsforsøg med relevante feltstudier og udbyttemålinger, test af nye analysemetoder og implementering af rådgivning om diagnosticering af jord og forbedringstiltag, målrettet såvel konventionelle som økologiske landmænd. Der indgår desuden sammensætning og demonstrationer af efterafgrøder med funktioner målrettet jordens frugtbarhed, dvs. øget kulstoflagring, biologisk jordløsning og stor diversitet. Endelig indsamles viden om dyrkningssystemet Conservation Agriculture, og der måles for effekter på N-udvaskningen ligesom der indsamles og formidles viden om opbygning af jordens frugtbarhed fra ind- og udland.

Effekter: Forbedret jordfrugtbarhed og reducerede pakningsskader mindsker udfordringerne med manglende vandholdende og -ledende evne, som vil øge dyrkningssikkerheden, mindske tabet af hjælpestoffer og på sigt øge udbytterne med 2-8 %.

Projektleder: Annette Vibeke Vestergaard, avv@seges.dk

 

9. Håndtering af fosfor under ny fosforregulering

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.900 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er, at alle bedriftstyper tilpasser sig optimalt til den nye fosforregulering indført fra 2017/18, og at fosforudnyttelsen i landbruget forbedres.

Dette sker ved at undersøge forskellige tilpasningsmuligheder. Indenfor alle husdyrgrene fokuseres der på at reducere udskillelsen af fosfor i husdyrgødning og opbygge systemer, der gør det muligt at anvende egne data fra bedriften i gødningsplanlægningen. I 2019 bygges der videre på de vejledninger, der allerede er udarbejdet i projektets første år. Problematikken om manglende overensstemmelse mellem fosforudskillelse beregnet ud fra målinger af fosforindholdet i gylle og den teoretisk beregnede udskillelse ud fra fodringen analyseres. Potentialet i at anvende den naturlige lagdeling i gyllebeholdere til at omfordele fosfor mellem bedrifter undersøges. Ved markforsøg afdækkes, om der er arealer, hvor den ny fosforregulering giver problemer med at sikre afgrøderne en tilstrækkelig fosforforsyning. Rensning af drænvand for fosfor ved drænfilterteknologier demonstreres. Tilpasning til ny fosforregulering ved reduktion i fosforudskillelsen, gylleseparering mv. sammenlignes i case-beregninger.

Effekterne af projektet er, at fosforudskillelsen i husdyrgødning reduceres med 10 pct., og bedrifterne kan tilpasse sig den ny regulering med et begrænset tab. Drænfilterteknologier kan vise vejen til at reducere fosfortabet til vandmiljøet her og nu.

Projektleder: Torkild Birkmose, tsb@seges.dk

 

10. Optimale næringsstofstrategier for handelsgødning

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.500 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet er at optimere landmandens driftsøkonomi og bundlinje samt at mindske gødskningens miljøpåvirkning ved udvikling af uvildige strategier for tilførsel af handelsgødning i de mest almindelige landbrugsafgrøder. Derudover er det formålet at fastsætte optimale kvælstofmængder og grundlaget for kvælstofnormer.

I projektet vil danske og udenlandske forsøg og undersøgelser blive studeret som en del af forundersøgelsen forud for gennemførelsen af nye markforsøg. Bl.a. vil et samarbejde med kollegaer i England og Irland blive videreført, så erfaringer og forsøgsresultater udnyttes bedst muligt. Designet af nye forsøg drøftes på møder med lokale danske rådgivningsvirksomheder. Der udarbejdes og gennemføres ca. 60 markforsøg efter 12-14 forskellige forsøgsplaner i 7-8 forskellige afgrøder til afdækning af optimale gødskningsstrategier og mængder i disse afgrøder. I en del af forsøgene skal udviklingen af afgrøden følges nøje med hjælp af optagelser foretaget med et dronebåret, multispektralt kamera og med målinger fra jorden med forskellige afgrødesensorer for at kunne fastslå sammenhængen mellem afgrødeudvikling, høstudbytte og næringsstofbehov. Resultaterne formidles i ”Oversigt over Landsforsøgene”, og nye og forbedrede gødskningsstrategier formidles bl.a. på Plantekongres og i artikler på SEGES’ hjemmeside og i landbrugsfaglige tidsskrifter.

Ved at følge uvildige, fagligt velfunderede gødningsstrategier kan landmanden sikre, at det økonomiske udbytte er i top samtidig med at miljøbelastningen minimeres. For hvert kg kvælstof, som udnyttelsen forbedres med, vil høstudbyttet øges med f.eks. 10-15 kg korn, og kvælstofudvaskningen vil falde med ca. 0,2 kg.

Projektleder: Torkild Birkmose, tsb@seges.dk

 

11. Økonomiske data som grundlag for ny viden

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.282 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre, at landmanden fortsat har et solidt og validt økonomisk datagrundlag som udgangspunkt for værdiskabelsen på bedriften. Det sker ved at udvikle og optimere datagrundlaget for analyser, modeller og værktøjer, som bygger på økonomiske data for såvel regnskabsår som kortere perioder. 

Data bliver mere detaljerede og tidshorisonten for anvendelsen bliver kortere, hvilket giver landmanden helt nye muligheder, men samtidig stiller nye krav til datahåndteringen. Derfor udvikles der metoder og værktøjer til automatisk kvalitetssikring og validering af kortperiodiske økonomiske data og budgetdata i Økonomidatabasen, der er landbrugets unikke samling af økonomidata, der kommer den enkelte landmand til gavn enten i form af værktøjer eller analyser af økonomiske forhold i erhvervet bredt set. Det er en kompleks opgave at vurdere bedriftens indtjeningspotentiale, der påvirkes af mange forskellige forhold. Derfor udarbejdes – med afsæt i nye digitale metoder, der kan analysere store, komplekse datamængder – en model til beregning af indtjeningspotentilet for den enkelte bedrift. På baggrund af, at flere bedrifter udvider værdikæden fx gennem egen gårdbutik, hvilket definitorisk ikke en del af primærproduktionen, udarbejdes et koncept for den økonomiske datastruktur, således at der fortsat kan foretages benchmarking af primærproduktionen.

Effekten er stor, da projektet skaber det økonomiske datagrundlag for mange andre analyser, modeller og værktøjer, som landmanden anvender ved optimering og værdiskabelse på bedriften. Samlet set skal aktiviteterne nå mindst 5.000 landmænd, og heraf skal mindst 80 pct. få gavn af resultaterne inden for et år.

Projektleder: Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk

 

12. Hæv udbyttet i vinterraps

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.000 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at hæve udbytterne ved praktisk dyrkning af vinterraps markant for at styrke landmændenes økonomiske resultat og samtidig sikre en ressourceeffektiv udnyttelse af alle indsatsfaktorer i dyrkningen af vinterraps.

Aktiviteter i projektet: Der analyseres sammenhænge mellem dyrkningsindsatsen og de økonomiske resultater af vinterrapsdyrkningen hos danske landmænd. Der fokuseres på de kritiske faser: Etablering, overvintring, gødskningsstrategi samt håndtering af skadedyr og svampe. I analyserne af dyrkningen indgår variationen i udbytter inden for og mellem vinterrapsmarker, derudover sammenholdes observationer og data direkte fra marken med data, der kan indsamles fra eksempelvis satellitter. Der suppleres med resultater af markforsøg med etablering og dyrkning af vinterraps. Projektet er planlagt som et treårigt projekt, hvor indsatsområderne tilpasses ud fra de i projektet indsamlede erfaringer og forsøgsresultater.

Effekten er at hæve udbyttet i vinterrapsdyrkningen i Danmark markant, og hermed styrke danske planteproducenters konkurrenceevne.

Projektleder: Jon Birger Pedersen, jbp@seges.dk

 

13. Udvikling af et værktøj til optimering via prisen på den sidst producerede enhed

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.000 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formålet er at optimere bedriftens økonomiske resultat ved, at den enkelte landmand, med et nyt værktøj, får mulighed for at vurdere, hvordan produktionsomfanget og kapacitetsudnyttelsen optimeres, når de aktuelle eller forventede fremtidige vilkår ændres.

Der udvikles et værktøj til optimering af produktionsomfanget og kapacitetsudnyttelsen på bedriften ud fra en økonomisk marginalbetragtning – et sådant værktøj eksisterer ikke i dag. Der foretages indledningsvist en afdækning af tilgængelige metoder og værktøjer til produktionsoptimering. Derefter belyses bedrifternes omkostningsstruktur, som danner rammerne for produktionsoptimeringen. På den baggrund udvikles og afprøves, i samarbejde med landmænd, et værktøj, som giver den enkelte landmand mulighed for at beregne den økonomisk mest fordelagtige produktion, der tager hensyn til landmandens individuelle vilkår indenfor fx omkostningsstruktur, kapacitetssammensætning og kapacitetsudnyttelse. Der gennemføres formidlingsaktiviteter rettet mod landmændene, ligesom de også inddrages i udviklings- og afprøvningsforløbet med henblik på optimering af primærerhvervets efterfølgende udbytte af projektets resultater. Der forventes også gennemført en række implementerings- og formidlingsaktiviteter efter projektets afslutning.

Effekten er, at den enkelte landmand får mulighed for at beregne bedriftens økonomiske produktionsoptimum, således at produktionen kan optimeres til aktuelle prisforhold, og det økonomiske resultat kan forbedres. Det forventes, at det økonomiske potentiale på en gennemsnitsbedrift udgør mindst 75.000 kr. ved fuld implementering.

Projektleder: Lene Terndrup Overgaard, leto@seges.dk

 

14. Økologiske markforsøg til udvikling af økologien

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 2.000 t.kr.

Projektperiode: 2019-2022

Projektbeskrivelse: At økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden og dermed opnå højere udbytter, mere stabil produktion og indføre nye dyrkningsmetoder. Formålet nås ved at sikre ny dokumenteret viden fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrkningspraksis.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor 6 indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk Forsøgsudvalg, samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for udviklingen af den økologiske produktion. De 6 indsatsområder er: 1) ændret dyrkningspraksis til gødskning af vårsæd (5-6 forsøg), 2) næringsstofforsyning til vinterraps inkl. samdyrkning med bælgplanter (5-7 forsøg), 3) sikker opstart af majs med gødningsplacering, priming og korrekt sortsvalg (5-7 forsøg), 4) langtidseffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrødekonkurrence (4-5 forsøg), 5) nye tilgange til korndyrkning (6-8 forsøg) og 6) vellykkede efterafgrøder i forhold til konkurrence fra hovedafgrøden (7-8 forsøg).

Effekten af projektet er udbyttefremgang i de afgrøder, som indgår: 1) merudbytte på 5-10 hkg pr. ha i vårsæd, 2) merudbytte på 500 kg pr. ha i vinterraps, 3) større dyrkningssikkerhed i økologisk majs, 4) flerårig effekt af konsekvent valg af ukrudtsstrategi, 5) merudbytte 10 hkg pr. ha i vårhvede, 6) øget kvælstofforsyning 40 kg N.

Projektleder: Inger Bertelsen, inb@seges.dk

 

15. Registreringsnet for svampe og skadedyr i landbrugsafgrøder

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.790 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formålet er ugentligt igennem vækstsæsonen at give landmænd og rådgivere overblik over udbredelsen af svampe og skadedyr i landbrugsafgrøderne og kommentarer til bekæmpelsesbehov samt anbefalinger om eventuel bekæmpelse.

Angrebsgraderne af svampe og skadedyr bedømmes i marker fordelt over hele landet og data bliver præsenteret i Registreringsnet på LandbrugsInfo. Ugentligt kommenteres angrebsniveau i forhold til bekæmpelsestærskler, og der bliver givet anvisninger om bekæmpelse efter behov i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og havre. I vinterraps bliver der moniteret rapsjordlopper, lys bladplet og bladribbesnudebiller. I majs moniteres angreb af majsbladplet og øjeplet, og der indsamles data om dyrkningsforhold for at kunne validere beslutningsstøtte for bekæmpelse af svampesygdomme i majs. Værktøjet er anvendt i en version 1.0 i 2018. Med henblik på at automatisere en del af moniteringer i vinterhvede tages fotos med en smartphone app, som uploades i database under Nordic Field Trials System. Fotos lagres, så de senere kan bruges til et machine learning koncept, der potentielt bliver i stand til kende og monitere svampesygdomme. 

Monitering og varsling er en hjælp til landmanden til at kunne nå optimale udbytter med mindst mulig planteværnsindsats, og er samtidig med til at Danmark som EU-land lever op til kravene om IPM i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. 

Projektleder: Ghita C. Nielsen, gcn@seges.dk

 

16. Vækst med bæredygtighed

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.600 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at skabe vækst og løfte bundlinjen for danske landmænd ved at fokusere på bæredygtighed. Gennem bæredygtig produktion, bæredygtighed i udnyttelse af kapaciteter og strategiske indsatsområder, vil det blive muligt at indfri økonomiske, miljømæssige og sociale potentialer.

På baggrund af eksisterende viden om bæredygtighed og inddragelse af forskere, landmænd og følgeindustrien defineres og udvikles bæredygtige initiativer for primærproduktionen. Initiativerne testes og vurderes i forhold til, hvordan de skaber værdi i landbruget. Desuden udbredes viden om potentialerne inden for deleøkonomi og cirkulær økonomi hos landmænd. I samarbejde med landmænd og deres rådgivere tilrettelægges strategiske tiltag, der kan indfri potentialet i den bæredygtige landbrugsvirksomhed og dens bæredygtige profil. Der tilrettelægges en løbende formidling, der skaber dialog med landmænd og interessenter om resultaterne og perspektivet for bæredygtighed i landbrugsproduktionen.

Effekten af bæredygtige initiativer skal resultere i en bedre bundlinje på såvel kort som langt sigt, for at sikre bæredygtig vækst hos den enkelte landmand, og for at styrke danske landmænds konkurrenceevne. Effekten vil være, at 10 pct. inden for en 3-årig periode frivilligt er påbegyndt bæredygtige initiativer.

Projektleder: Kristian Skov, ksp@seges.dk

 

17. Kvælstofudvaskning målt med sugeceller – konsekvenser for udvaskningsmodeller og drikkevandsbeskyttelse

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.600 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formålet er at øge den faglig viden om miljø- og udbytteeffekten af reduceret kvælstoftilførsel, således at både de driftsøkonomiske og samfundsmæssige omkostninger ved reduceret kvælstoftilførsel kan beregnes korrekt. Desuden er formålet at vurdere, om kvælstofudvaskningen modelleres retvisende med de nuværende modeller.

Der gennemføres fem forsøg med måling af kvælstofudvaskning ved stigende mængder kvælstof. Forsøgene er en fortsættelse af forsøg, hvor der i de foregående 1-4 år har været målt kvælstofudvaskning ved stigende kvælstofmængder. En længere tidsserie er vigtig, fordi det muliggør, at kvælstofudvaskningen kan vurderes på både kort og langt sigt. Der udarbejdes en analyse af, hvordan stigende kvælstofmængder påvirker udvaskningen, på kort og langt sigt. Det analyseres desuden, i hvor høj grad eksisterende modeller kan beregne udvaskningen korrekt.

Projektets resultater vil bidrage til, at omkostningseffektiviteten af reduceret kvælstoftilførsel kan beregnes korrekt, samt belyse kvaliteten af de modeller der anvendes til beregning af kvælstofudvaskningen og i indsatsplanlægninger i forhold til drikkevand.

Projektleder: Kristoffer Piil, krp@seges.dk

 

18. Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool-Precise

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.500 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet er at optimere kvælstofudnyttelsen i den enkelte mark og dermed øge landmandens indtjening og minimere udvaskningsrisikoen ved udvikling af et avanceret værktøj (N-Tool-Precise). N-Tool-Precise vil som noget nyt inddrage satellitmålt kvælstofoptagelse i afgrøden til justering af kvælstoftilførslen løbende i vækstsæsonen.

I dag kan man måle afgrødens refleksion af lys med satellit og herudfra beregne afgrødens aktuelle kvæl-stofoptagelse. I projektet vil præcisionen i forudsigelsen af både den enkelte marks kvælstofbehov og va-riationen indenfor marken blive forbedret væsentligt ved, som noget nyt, at kombinere satellitmålt kvæl-stofoptagelse i afgrøden med digitale jord- og dyrkningsdata. I forhold til i dag, hvor satellitdata kun udnyttes til at beskrive variationen indenfor marken, vil den store variation i kvælstofbehovet mellem marker kunne beregnes. Projektet søges gennemført som et 4-årigt GUDP-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet og Yara.

I projektet skaffes ved målrettede markforsøg grundlag for at udvikle en ny model (N-Tool-Precise), der kan fastlægge afgrødens optimale kvælstofbehov løbende i vækstsæsonen. I N-Tool-Precise inddrages satellitmålt kvælstofindhold i afgrøden, vækststadiet, optagelseshastighed af allerede tilført gødning og optimering af afgrødens proteinprocent. Effekten af en mere præcis fastsættelse af kvælstofbehovet på udvaskningen af kvælstof kvantificeres.

Effekten er, at landmanden forventes at kunne høste 2-4 hkg mere pr. ha, og at kvalitetskravene til maltbyg med hensyn til proteinindhold vil kunne opfyldes på et større areal. Udvaskningen reduceres 2-4 kg kvælstof pr. ha på 40-50 pct. af landbrugsarealet. Resultatet er derfor både en gevinst for landmanden og miljøet

Projektleder: Leif Knudsen, lek@seges.dk

 

19. Udvikling af algoritmer til graduering af næringsstoftildeling

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.500 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at sikre, at så mange landmænd som muligt kan høste de fulde fordele af deres teknologi til gødningsudbringning, og at mangel på dokumenterede tildelingsalgoritmer ikke bliver flaskehalsen for udbredelsen af præcisionsgødskning i Danmark.

I projektet vil eksisterende dansk og udenlandsk faglig viden om forskellen i behovet for kvælstof i områder af marken med forskellige karakteristika blive samlet og nærstuderet. Målet med studiet vil være at få uddraget og kondenseret netop den del af litteraturen, som kan anvendes til udarbejdelse af operationelle tildelingsalgoritmer. Herunder vil det blive vurderet, hvilket biomasseindeks, som egner sig bedst til danske algoritmer, og det vil blive vurderet, hvilke andre parametre end biomassen, som skal indgå i algoritmerne.

Der vil blive gennemført supplerede forsøg og undersøgelser i marker med stor variation med henblik på at udfylde huller i den tilgængelige viden og dermed forbedre grundlaget for at udarbejde tildelingsalgoritmer. Allerede eksisterende og ny viden vil blive udnyttet til at udarbejde nye og forbedrede tildelingsalgoritmer til vintersæd og senere også til andre afgrøder. Der vil bl.a. blive udarbejdet en statusrapport om gradueret kvælstoftildeling, og baggrundsartikler om udarbejdelsen af operationelle tildelingsalgoritmer.

Det forventes, at præcisionsgødskning anvendes på 3-400.000 hektar om 3-5 år, og at præcisionsgødskning hermed bliver mainstream i Danmark som det første land i verden. Nettoværdien af præcisionsgødskningen er mindst 20-25 mio. kr., og nitratudvaskningen vil falde ca. 1.200 tons om året.

Projektleder: Torkild Birkmose, tsb@seges.dk

 

20. Udvikling af en risikomodel, der skaber klarhed over landbrugsvirksomheders økonomiske risikoprofil

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.473 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er, at landmændene opnår større klarhed over den risiko, som de påtager sig i forbindelse med landbrugsdriften, så de kan tage beslutninger på et oplyst og faktuelt grundlag, når de skal vurdere bedriftens aktuelle og potentielle økonomiske formåen og robusthed.

I projektet udvikles en model til beregning af bedriftens økonomiske risikoprofil/”risiko-score”. Indledningsvist foretages, med udgangspunkt i tidligere analyser, en identifikation af alle væsentlige risici i landbrugsvirksomheden, herunder økonomiske, produktionsmæssige, markedsmæssige, finansielle, politisk-juridiske og vejrmæssige risici. De pågældende risici prioriteres i forhold til deres relevans, hvorefter der foretages en konkret kvantificering af de enkelte risici ud fra det beregnede økonomiske tab samt sandsynligheden for, at tabet indtræffer. For hver enkelt risikofaktor beregnes en ”risiko-score”, som integreres i en model, der giver mulighed for, at den enkelte landmand kan beregne såvel bedrifts risiko, det potentielle økonomiske tab som en samlet ”risiko-score” for bedriften. Modellen kan anvendes dels som et selvstændigt risikostyringsværktøj med mulighed for at benchmarke med andre landbrugsbedrifter, dels som en integreret del af en ratingmodel, som kvantificerer bedrifternes økonomiske, finansielle og ledelsesmæssige styrke. 

Effekterne er, at landmanden, på baggrund af en samlet risikoprofil/”risiko-score” for bedriften, får et godt grundlag for at vurdere bedriftens risici og økonomiske robusthed. Det forventes, at 30 - 50 pct. af fuldtids-bedrifterne anvender resultaterne inden for 3-5 år, og at afkastningsgraden forbedres med 3-8 procentpoints.

Projektleder: Klaus Kaiser, kak@seges.dk

 

21. Hurtig og effektiv offentliggørelse af sortsresultater

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.125 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at sikre landmanden en effektiv og hurtig adgang til uvildige forsøgsresultater vedrørende sorter af landbrugsafgrøders udbytte, resistens, kvalitet, dyrkningsegenskaber m.m. Det opnås ved at udvikle et nyt system til online præsentation af data fra den integrerede sortsafprøvning.

Projektet søges toårigt. Arbejdet det første år omfatter en detaljeret beskrivelse af systemets udformning og funktionalitet bl.a. på basis af ønsker fra brugere af, og leverandører af data til det nuværende Sortinfo. Det forventes, at en beskrivelse af det nye system vil ligge klar ved udgangen af 2018. I 2019 vil den fulde implementering og programmering af systemet finde sted. De forskellige brugergrupper af systemet tages løbende med på råd ved udformning og implementering.

Effekten viser sig for landmanden, som et mere oplyst og et bedre sortsvalg til forskellige dyrkningsforhold, og dermed større udbytter, bedre udbyttestabilitet og forbedret økonomi.

Projektleder: Lars Bonde Eriksen, lbe@seges.dk

 

22. De digitale landsforsøg - Merværdi af samspillet mellem drone- og satellitmålinger

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.000 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at skaffe faglig dokumentation for og fortsat udvikle brugen af satellitter, så landmanden kan anvende multispektrale drone- og satellitdata til at monitere biomassen på marken. Derved forbedres grundlaget for at optimere dyrkningspraksis og maksimere udbytte på en bæredygtig og ressourceeffektiv måde.

Ved at overflyve landsforsøg og hele marker med drone flere gange gennem vækstsæsonen undersøges effekten af gødningstildeling og sorternes vækstrytme på afgrødens refleksion. I forsøgene testes det også, om plantetallet i rækkeafgrøder kan bestemmes ved overflyvning af forsøg med drone. Derudover undersøges det, om afgrødens reflektans målt med henholdsvis drone og satellit viser det samme, og om det er muligt at korrelere drone- og satellitmålinger, så resultater fra forsøg kan skaleres op på markniveau. En statistisk analyse skal belyse, om alternative bølgelængder end dem, som anvendes i biomasseindekset NDVI, giver yderligere informationer om afgrødeudvikling og tendenser. Der udvikles også en sortsspecifik vækstkurvemodel.

Aktiviteterne i projektet kan danne grundlag for udvikling af sortsspecifikke dyrkningsvejledninger, tildelingsalgoritmer og beslutningsstøtteværktøjer, som kan styrke landmandens dyrkningspraksis.

Projektleder: Mette Langgaard Jensen, mlje@seges.dk

 

23. Vandstatus og tørkeindeks i din mark

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.000 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Det er projektets formål at stille vandbalancedata, herunder aktuelle oplysninger om vandunderskud, tørkestress og nedsivning ud af rodzonen på markniveau, til rådighed for den enkelte landmand til optimering af planteproduktionen.

Der udvikles et programmodul til beregning af aktuelle vandbalancer på markniveau. Output fra beregningerne vil være aktuel fordampning, vandunderskud, tørkestress, vandindhold i rodzonen i forskellige dybder og afdræning ud af rodzonen. Tørkestress præsenteres både som tørkestressdage og som et tørkeindeks, der angiver det aktuelle vandunderskud som procent af markens rodzonekapacitet. Alle data beregnes på døgnniveau gennem hele året. Ud over beregningen af den aktuelle vandbalance ud fra observationsdata beregnes en prognose fem dage frem. Der udvikles en brugerflade til smartphone, tablet og pc, hvor de beregnede vandbalancedata udstilles, så landmænd får fri adgang til disse data for egne marker. Det skal kunne varsles, når fastsatte tærskelværdier er nået. Der udvikles en algoritme, der kan transformere satellitdata til supplerende input for vandbalanceberegningen. Endelig udvikles en procedure, så klimadata fra egen klimastation kan indgå i vandbalanceberegningen.

En let adgang til aktuelle vandbalancer på markniveau kan medvirke til at optimere anvendelsen af gødning, planteværn og vand til markvanding – og derigennem forbedre indtjeningen i markbruget og mindske miljøpåvirkningerne. Det forventes, at vandbalancedata på sigt vil indgå i beslutningsgrundlaget for et stort antal markopgaver, hvilket vil medvirke til udviklingen af et ”præcisionsjordbrug”.

Projektleder: Søren Kolind Hvid, skh@seges.dk

 

24. Landbrugsbedriftens bæredygtighedsværktøj – Udvikling af drejebog og kravspecifikation

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 995 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at udvikle grundlaget for et fagligt stærkt funderet værktøj til håndtering af bedriftens data, som både kan dokumentere den enkelte landbrugsbedrifts bæredygtighed og være den fremtidige dataplatform til dokumentation af landbrugets samlede bæredygtighed.

Opgaven med at udvikle ’Landbrugsbrugets bæredygtighedsværktøj’ er stor og kompleks, og det er derfor nødvendigt at opdele opgaven i flere faser. Dette projekt omfatter fase 1. Projektet skal beskrive krav til ’Landbrugets bæredygtighedsværktøj’ med det formål, i en fase to, at udvikle værktøjer, der lever op til de beskrevne kravspecifikationer og dermed gøre det lettere for landmanden at indsamle de nødvendige data samt arbejde med bæredygtighed i den daglige drift. Projektgruppen skal endvidere udvikle forslag til værktøjer, der kan understøtte bedriftens bæredygtighedsarbejde og spille sammen med eventuelle andre koncepter (Arlagården, Danish, RISE mv.). Værktøjet skal gøre landmanden i stand til f.eks. at optimere og reducere forbruget af ressourcer per produceret enhed, etablere tiltag, der kan forbedre naturen eller klimaaftrykket på bedriften, samt kunne måle sig på andre bæredygtighedsparametre, der har samfundsmæssig interesse.

Effekten er, at den enkelte landmand løbende opnår indsigt i sin bedrifts bæredygtighed, samt de muligheder en mere bæredygtig produktion kan have for landbrugets omdømme og økonomi.

Projektleder: Finn Udesen, fu@seges.dk

 

25. Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 875 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet er at reducere fosforoverskuddet fra økologisk svine- og fjerkræproduktion ved at øge foderkornets naturlige fytaseindhold, og samtidig opnå en mere afbalanceret gødning, som kan tilbageføres til markerne, hvilket vil være et positivt bidrag til højere udbytter i økologisk planteproduktion.

Projektet tager udgangspunkt i marken, hvor relevante kornarter undersøges for naturlig fytaseaktivitet under forskellige dyrkningsforhold. Der laves en indledende sceening af et større antal sorter af rug, hvede og triticale fra eksisterende forsøg, hvoraf de mest lovende afprøves i økologiske markforsøg for at vise potentialet ved forskellige dyrkningsbetingelser. Der laves beregninger af den nødvendige fosfortilsætning i foder med høj fytaseaktivitet baseret på værdier fra teori og forsøg, og der suppleres med indsamling af praktiske erfaringer fra grovvare og hjemmeblandere af foder. I projektets andet og tredje år vil der blive lavet praktisk afprøvning af foderblandinger efter et nyt foderblandingskoncept i samarbejde med svine- og fjerkræproducenter. Besætningerne vil blive fulgt med analyser af urin og registreringer af besætningsdata. Projektet giver praktiske anvisninger til, hvordan den naturlige fytaseaktivitet kan udnyttes gennem planlægning, optimering og håndtering i både mark og stald, hvilket vil blive formidlet til svine- og fjerkræproducenter.

Effekten af projektet er en reduceret miljøpåvirkning som følge af et reduceret fosforoverskud på op til 255 tons fosfor i svine- og fjerkræproduktionen. Det har den afledte effekt, at gødningen som tilbageføres markerne i mindre grad vil begrænses af fosforlofterne, og der vil derved kunne opnås højere udbytter i marken.

Projektleder: Tove Mariegaard Pedersen, tmp@seges.dk

 

26. Reduktion af klimagasemissioner ved anvendelse af biobaserede drænvirkemidler

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 497 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål dels (i) at udrede omfanget af klimagasemissioner fra forskellige typer af biobaserede drænvirkemidler målrettet rensning af drænvand og sammenholde disse med øvrige kilder til klimagasemissioner, og dels (ii) anvise og skitsere løsninger, herunder teknologioptimering, til reduktion af klimagasemissioner fra biobaserede drænfiltre med lavt klimaaftryk.

Projektet vil udrede omfanget af klimagasemissioner fra biobaserede drænvirkemidler og sammenholde disse med øvrige kilder, samt anvise og skitsere løsninger, herunder teknologioptimering til reduktion af klimagasemissioner fra biobaserede drænfiltre med lavt klimaaftryk. Udredning af omfanget af klimagasemissioner samt øvrige afledte fra biobaserede drænvirkemidler vil være baseret på eksisterende danske og internationale forskningsresultater. Kvantificering af omfanget af klimagasemissioner vil blive sammenholdt med øvrige kilder, herunder bidrag fra naturlig økosystemer som vådområder og våde enge, naturlig afgasning fra reduceret grundvand og indvinding af råvand i vandforsyningen, samt fra spildevand. Projektet vil beskrive, demonstrere og dokumentere konkrete tekniske løsninger til passiv effektiv geniltning af drænvand i iltningsbrønde samt konkrete løsninger, hvor miljøeffekter integreres med klimasikringstiltag. Endelig beskrives potentialet for teknologioptimering med konkrete forslag til løsninger til reduktion af klimagasemissioner fra biobaserede drænfiltre, herunder vidensoverførsel fra husdyrteknologi samt øvrige relevante sektorer.

På kort sigt vil projektet bidrage til at fjerne barrierer for godkendelse og anlæg af biobaserede drænvirkemidler, eller alternativt bidrage til forslag til omkostningseffektiv teknologioptimering således at drænfilterteknologier etableres med lavt klimaaftryk.

Projektleder: Charlotte Kjærgaard, chkj@seges.dk

 

27. Teknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 447 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formål: Projektets formål er at skabe grundlaget for at dansk landbrug ved udnyttelse af nye teknologier kan forbedre udnyttelsen af husdyrgødningen til gavn for landmandens økonomi og miljøpåvirkning.

Aktiviteter: Projektet vil dokumentere og demonstrere, hvordan udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold kan optimeres ved inddragelsen af nye teknologier, samt ved automatisering af husdyrgødningens dosering i forhold til husdyrgødningens specifikke indhold af næringsstoffer. Indsatsen vil blive gennemført ved markforsøg og ved at udnytte den dataopsamling der skabes ved nye online sensorsystemer.

Indsatsen vil blive opdelt i følgende sammenhængende arbejdspakker:

 • Optimering af udnyttelsen af husdyrgødning ved brug af nitrifikationshæmmere

 • Næringsstofudnyttelsen af afgassede gylletyper

 • Syremængdens indflydelse på gyllens kvælstofudnyttelse ved markforsuring

 • Implementering af resultaterne af Gylle-IT med henblik på at optimere doseringen af næringsstofindholdet i gylle i forhold til afgrødernes næringsstofbehov, gyllens næringsstofindhold og de aktuelle vejrforhold under udbringningen.

 • Potentialer ved on-line bestemmelser af næringsstofindhold i forbindelse med gyllens udbringning

 • Bestemmelse af kvælstoftab fra husdyrgødningslagre.


Effekter: Projektet vil via forbedret udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer forbedre udbytte og økonomien i planteproduktionen, samt reducere landbrugets klima- og miljøpåvirkning. 

Projektleder: Martin Nørregaard Hansen, manh@seges.dk

 

28. Økologisk vinterraps - landmandens vej til stabile og høje udbytter

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 410 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Det er projektets formål at øge og stabilisere udbytter og dækningsbidrag ved dyrkning af økologisk vinterraps via kortlægning af årsager til svingninger i udbytteniveauer.

Der skabes viden ved monitering af 100 økologiske vinterrapsmarker over 3 år. Faktorer af betydning for rapsudbytterne registreres i vækstsæsonen og analyseres i forhold til de opnåede udbytter. Både rapsens næringsstofstatus og fysiologiske udvikling samt angreb af sygdomme og skadedyr vil blive fulgt. Hertil kommer registreringer og indsamling af oplysninger vedr. dyrkningsmæssige forhold som såtidspunkt, kvalitet af såbed, ukrudtsforekomst i markerne, forfrugtshistorie, jordbundstype, gødskning m.m. Denne viden vil blive leveret direkte til de økologiske landmænd og deres konsulenter bl.a. som ”hands on” videoer. Fremvisning og diskussion i marken ved lokale markvandringer i samarbejde med lokale rådgivningscentre, er en væsentlig aktivitet i projektet.

Effekten af projektet er tredelt: For det første bliver der identificeret best practice i forskellige dyrkningssystemer – til inspiration. For det andet bliver der indsamlet data til statistiske beregninger, der vil besvare mange spørgsmål. For det tredje vil det afsløres, hvad der er ”worst practice” - til fælles bedste.

Projektleder: Sven Hermansen, svhe@seges.dk

 

29. Farmtest: Forbedret jordfrugtbarhed ved maskinløsninger til pløjefri såning om foråret

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 350 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at sammenligne de udvalgte teknikker, som er til rådighed til terminering af vækst i overvintrende efterafgrøder, så der efterfølgende kan sås en vårafgrøde direkte (uden pløjning). Pløjefri dyrkning kan forbedre jordfrugtbarheden, og samtidig vil mindre forbrug af fossilt brændstof betyde mindre klimapåvirkning.

Først analyseres problematikken, og der evalueres på maskinløsninger, som er til rådighed i Danmark. Der udvælges relevante løsninger til afprøvning i den mark, som er etableret i august 2018. Foråret 2019 termineres afgrøden via forskellige maskinløsninger på baggrund af erfaringer fra projektets første år (2018). Der etableres korn i forsøgsmarken med forskellige såmaskiner, og registrering af biologiske og fysiske parametre startes. Registreringerne fortsætter i løbet af sommeren samt ved høst. I begyndelsen af sommeren arrangeres en markvandring, hvor teknik og de synlige resultater fremvises og kommenteres. Efterfølgende udarbejdes resultaterne, og de afrapporteres som rapport og notat/artikel.

Sammenligningen af såmaskiner samt forsøg med pløjefri etablering vil hjælpe de økologiske planteavlere med at vælge den løsning, som kan betale sig. På den måde slipper man for dyre fejlinvesteringer, og brug af unødigt fossilt brændstof med dertilhørende klimapåvirkninger.

Projektleder: Casper Laursen, cala@seges.dk

 

30. Stjernestøv - en brik i bekæmpelse af fravænningsdiarré hos økologiske grise

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 350 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at indsamle erfaringer om, hvorvidt søstjernemel i smågrisefoderet (13-30 kg.) kan reducere forekomsten af fravænningsdiarré hos økologiske smågrise. En lavere forekomst af fravænningsdiarré vil sænke arbejdsforbruget og derved forbedre landmandens bundlinje samt højne dyrevelfærden i branchen.

I projektet vil vi i 2-3 besætninger afprøve, hvorvidt smågrisefoderblandinger med 4-7 % søstjernemel kan reducere forekomsten af diarré. Frekvensen af diarré opgøres på sti / foldniveau. Søstjernemel indeholder antimikrobielle stoffer, der kan forhindre smågrisediarré. Derudover er søstjernemel en lokal og bæredygtig proteinkilde, hvilket også er en væsentlig parameter for den økologiske landmand. Der registreres den daglige tilvækst fra 13-30 kg, antal behandlinger og foderforbrug. Den samlede kommunikationsindsats skal gøre mindst 85% af de økologiske svineproducenter opmærksomme på projektet og dets resultater

Projektet vil sænke udledningen af zink med 2,5 ton pr år og kvælstof med 4 ton N pr år. Reduktionen i kvælstof skyldes et lavere foderforbrug for grise, der ikke får fravænningsdiarré. Hvilket medfører en besparelse på smågrisefoder på 1,2 mio. kr. for de økologiske svineproducenter.

Projektleder: Kristian Knage-Drangsfeldt, krkd@seges.dk

 

31. Satellitmålt kvælstofoptag i efteråret (SAT-N)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 321 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Formålet er at opnå en mere korrekt fastsættelse af afgrødernes kvælstofbehov. Ud fra satellitmålinger bestemmes kvælstofoptagelsen i efterafgrøder, vintersæd og vinterraps. På denne baggrund skal fastsættelsen af eftervirkningen af efterafgrøder forbedres.

Forbedringen sker ved at introducere ny teknologi, som via satellitter måler kvælstofoptagelsen i efterafgrøder og vintersæd. Resultatet fra satellitmålinger indlæses automatisk i gødningsplanlægningsprogrammet Mark Online, der anvendes til gødningsplanlægning på 85 pct. af landbrugsarealet.  Herudover skal projektet forbedre den eksisterende kvælstofprognose til også at tage hensyn til variationer i efterårsoptagelsen af kvælstof mellem årene.

Aarhus Universitet udvikler på baggrund af markforsøg i projekterne SAT-N og Virk-N sammenhænge mellem satellitmålinger og kvælstofoptag. SEGES udfører markforsøg med efterafgrøder og eftervirkning af vårbyg samt tidlig såning af vinterhvede. Herudover udføres en række ekstra målinger i kvadratnettet for at validere de udviklede modeller. Projektet vil allerede fra planlægningssæsonen 2018/19 introducere forbedringer af beregningen af eftervirkning i Mark Online og dermed generere et værdiskabende produkt, således at alle landmænd, der bruger Mark Online til gødningsplanlægning, vil få direkte gavn af den nye teknologi. 

En forbedret behovsfastsættelse fører til både forøgede udbytter og en reduktion i kvælstofudvaskningen, en reduktion i kvælstofanvendelsen samt en reduktion i fosforoverskuddet.

Projektleder: Leif Knudsen, lek@seges.dk

 

32. Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 260 t.kr.

Projektperiode: 2018-2021

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udvikle og dokumentere et gyllenedfældningssystem, som kan sikre en optimal majsproduktion med reduceret input af startgødning og risiko for udledning af næringsstoffer og drivhusgasser.
Aktiviteter: Projektet er opdelt i fire sammenhængende indsatsområder med henblik på at opnå følgende:
1. Udvikling og dokumentation af et nyt nedfældningssystem til optimal placering af gylle til majs, således at majs kan dyrkes med reduceret input af handelsgødning.
2. Højere udnyttelse af næringsstofindholdet i den tilførte husdyrgødning og lavere miljøeffekt i form af emission af drivhusgasser og næringsstoffer.
3. Demonstration af optimerede nedfældningsteknologier og dyrkningssystemers indflydelse på majsudbytte og dyrkningssikkerhed.
4. Vidensindsamling og formidling til landmænd, konsulenter og myndigheder om nye forbedrede teknologier og dyrkningssystemer med henblik på at sikre højst muligt udbytte med lavest mulige miljøeffekt.

Effekter: Projektet vil sikre, at majs fortsat kan være en attraktiv afgrøde i dansk landbrug ved at sikre optimale majsudbytter med lavest mulige miljøpåvirkninger og omkostninger til indkøb af handelsgødning.

Projektleder: Martin Nørregaard Hansen, manh@seges.dk

 

33. Future Cropping

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 124 t.kr.

Projektperiode: 2015-2020

Projektbeskrivelse: Formålet med Future Cropping partnerskabet er at udnytte præcisionsjordbrug og nye digitale løsninger til at forbedre planteavlerens økonomi, gennem øgede afgrødeudbytter og -kvalitet samtidig med, at miljøpåvirkningen reduceres.

Aktiviteter: Der søges om medfinansiering af de landbrugsfaglige aktiviteter inden for intelligent jordbearbejdning og planteetablering, intelligent gødskning, intelligent afgrødemonitering og planteværn og differentieret kvælstofregulering, herunder koordinering af demomarker. Denne medfinansiering sikrer formidling til landmænd via artikler, videoer og åbne demo-dage, samt videnopsamling ved deltagelse i møder.

Effekter: Mellem 100 og 200 kr. pr ha på landmandens bundlinje afhængig af bedriftens størrelse, øget kvalitet af den høstede afgrøde, fastholdelse af arbejdspladser i landdistrikter, og sidst men ikke mindst mindsket miljøpåvirkning.

Projektleder: Kathrine Hauge Madsen, khm@seges.dk          

 

34. Nutrients for Higher organic crop Yields (NutHY)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 121 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at optimere næringsstofforsyningen, så de økologiske markudbytter kommer tættere på det potentiale, som alle er enige om er til stede, men ikke udnyttet.

Der arbejdes med alle led i videnskæden fra forskning til landmand. Det sker i en dialog omkring, hvad der er de centrale problemstillinger i forskningen, hvordan forskning formidles og bliver til konkret rådgivning og ikke mindst, hvad kan få landmanden til at ændre adfærd. Projektet, der er ledet af Aarhus Universitet-Agroøkologi (AU), med partnere fra Københavns Universitet (KU), SEGES, Økologisk Landsforening (ØL), Daka og HedeDanmark, er organiseret i arbejdspakker, der hver især adresserer en problemstilling: Arbejdspakke1 (SEGES): Identifikation af næringsstofmangel på økologiske marker. Arbejdspakke 2 (KU): Stærke og effektive grøngødninger. Arbejdspakke 3 (AU): Biogasdigestater som gødningsemner. Arbejdspakke 4 (KU): Agroindustriens biprodukter som næringsstofkilde. Arbejdspakke 5 (ØL og SEGES): Effektiv implementering af gødnings- og sædskiftestrategier. SEGES’ rolle i Arbejdspakke 1, er at generere data i markforsøg og på mark- og ejendomsniveau. I Arbejdspakke 5 faciliterer SEGES en konsulentgruppes arbejde.

Hovedeffekten af projektet er en udvikling hen imod mere robuste økologiske planteavlssystemer, ved hjælp af ny viden og ikke mindst ved hjælp af stærkere implementering af ny og allerede kendt viden fra forskning, via rådgivning til landmanden.

Projektleder: Sven Hermansen, svhe@seges.dk

 

35. Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter som beslutningsstøtte (StyrN)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 102 t.kr.

Projektperiode: 2018-2020

Projektbeskrivelse: Det er formålet at forbedre udnyttelsen af kvælstof og fosfor i planteproduktionen og mindske tab af kvælstof til vandmiljøet.

Projektet skal skabe grundlaget for at udarbejde næringsstofregnskaber, som en landbrugsbedrift kan anvende til at styre næringsstofoverskud, næringsstofeffektivitet og tab af kvælstof i planteproduktionen. Det er målet at udvikle og demonstrere et værktøj, der gør det muligt at udarbejde næringsstofregnskaber som en del af markplanlægningen og styringen af produktionen på 85 pct. af alle marker i Danmark. Det beskrives, hvordan næringsstofregnskaber kan beregnes på markniveau ud fra data, der er tilgængelige på en landbrugsbedrift. Nytteværdien af næringsstofregnskaber demonstreres sammen med rådgivere og landmænd. Data indsamles fra et stort antal bedrifter, så variationen mellem bedriftstyper og jordtyper kan belyses og danne grundlag for sammenligningstal til benchmarking.

Næringsstofregnskaber som styringsværktøj forventes årligt at reducere kvælstofoverskuddet med 1.000 ton N og sikre landmændene en besparelse på 18 mio. kr. Der vil endvidere være positive effekter på fosforoverskud og klimapåvirkning.

Projektleder: Søren Kolind Hvid, skh@seges.dk

 

36. Målrettet formidling af viden til marken

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 3.348 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål. Dansk landbrugs konkurrencekraft bygger bl.a. på en hurtig og effektiv formidling og ibrugtagning af ny faglig viden. Dette projekt skal sikre, at landmanden altid har et opdateret, solidt og fagligt velfunderet fundament af viden til at kunne styre og optimere produktionen til gavn for økonomi og miljø.

Aktiviteter. I projektet indsamles og bearbejdes såvel den nyeste planteavlsfaglige viden, som forståelsen af de aktuelle produktionsbetingelser og økonomiske forhold, hvorefter denne information og viden formidles målrettet til landmænd og rådgivere. Aktiviteterne er planlagt og fordelt i 6 arbejdspakker således, at der i arbejdspakke 1 indsamles og formidles bred plantefaglig og praksisnær dyrkningsrelateret viden, mens arbejdspakke 3 og 5 relaterer sig specifikt til viden om fremtidens grovfoderproduktion. Arbejdspakke 2 og 4 omhandler henholdsvis emner indenfor regler/rammebetingelser og produktionsøkonomiske spørgsmål. Endelig er formålet med arbejdspakke 6 at lette fremsøgningen af viden og resultater fra Landsforsøgene. Som en samlet indsats støtter aktiviteterne op om, og giver landmanden det bedst mulige vidensgrundlag at drive sin bedrift på, og derved, samlet set, en styrkelse af dansk planteavl.

Effekter. Når landmænd og rådgivere har let adgang til den nyeste viden indenfor såvel håndtering af de givne rammebetingelser som indenfor planteavlsfaglige emner, giver man dansk landbrug de bedste muligheder for fortsat at drive og udvikle planteproduktionen.

Projektleder: Henrik Vestergaard Poulsen, hevp@seges.dk

 

37. Styrket ledelse af landbrugsbedriften via nye digitale muligheder

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 3.096 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at give landmanden det bedst mulige afsæt for at udnytte værdien i digitalt formidlede realtidsdata med henblik på at skabe bæredygtig vækst, via landmandens kontinuerlige og dynamiske brug af nøgletal i ledelsesopgaverne i landbrugsvirksomheden.

I 2019 vil landmændene få mulighed for at få adgang til nøgletal, der bygger på realtidsdata. En optimal udnyttelse af disse digitale muligheder på den enkelte bedrift er et afgørende element i, at landbruget fortsat øger konkurrenceevnen. Der gennemføres derfor en formidlingskampagne, rettet mod landmændene, der fokuserer på at omsætte nøgletal i realtid til konkrete ledelsestiltag på den enkelte bedrift. Indledningsvis fastlægges de nøgletal, der skal fokuseres på i projektet, hvorefter der udarbejdes et Faktaark for hvert nøgletal. Efterfølgende kobles de udvalgte nøgletal digitalt med diverse informationer om nøgletallet, hvilket gør det meget brugervenligt. Formidlingskampagnen tager afsæt i 20–30 demonstrationer på case-bedrifter, hvor de deltagende landmænds erfaringer og resultater i forbindelse med deres arbejde med de digitalt formidlede realtids-nøgletal formidles til alle andre landmænd bl.a. via video, podcast, artikler og mødeaktiviteter. Der anvendes mange forskellige formidlingskanaler, herunder de sociale medier.

Effekterne er, at landmændene får den bedst mulige indsigt i anvendelsen af realtidsdata og nøgletal i den løbende ledelse af bedriften, hvilket vil styrke beslutningsgrundlaget og understøtte en bæredygtig vækst. Det forventes, at det økonomiske potentiale på en gennemsnitsbedrift udgør mindst 100.000 kr. ved fuld implementering.

Projektleder: Michael Højholdt, mih@seges.dk

 

38. Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 3.000 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formål. At understøtte etablering af kollektive virkemidler som blev vedtaget i forbindelse med Landbrugs- & Fødevarepakken, som gav danske landmænd lov til at gøde efter normerne. Indsatsen gælder især mini-vådområder og den samlede effekt er på 900 tons N. Parallelt identificeres nye ideer til målrettede virkemidler.

Aktiviteter. SEGES varetager projektledelsen og koordinerer indsatsen af ca. 22 oplandskonsulenter, der er fordelt efter lokalt indsatsbehov. Sekretariatet planlægger fælles efteruddannelse samt koordinerer og leverer ekspertbistand ved deltagelse i regelmæssige fysiske møder og skypemøder med de fem regionale teams af oplandskonsulenter. Vi udvikler og stiller avancerede IT-værktøjer til rådighed for oplandskonsulenerne. SEGES varetager formidlingsindsatsen på nationalt niveau og koordinerer projektet i samarbejde med styregruppe og national følgegruppe. Oplandskonsulenterne koordinerer den lokale indsats med kontakt og formidling til kommuner, landboforeninger, grønne organisationer mv. og 1:1 kontakt til de landmænd, der har mulighed for at etablere kollektive virkemidler på deres bedrift. Oplandskonsulenterne kortlægger potentialerne og hjælper landmænd med at søge tilskud til kollektive virkemidler og gennemføre tiltagene.

Effekter. Den samlede effekt af den planlagte indsats med minivådområder er en reduktion på 900 tons N årligt, som skal gennemføres inden udgangen af 2. vandplanperiode for at undgå yderligere restriktioner. Effekten for landbruget er, at man både kan gøde økonomisk optimalt og samtidig leve op til miljøkravene.

Projektleder: Irene Asta Wiborg, iaw@seges.dk

 

39. Effektiv landbrugsproduktion drikkevand og regulering af husdyrbrug

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 2.725 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er, at landmanden har aktuel faglig viden om miljøreguleringen til rådighed, så drift og investeringer kan ske bæredygtigt og fremtidssikret under ændrede krav ved indsatsplanlægning for drikkevand og ved miljøgodkendelse og revurderinger af husdyrbrug.

Projektet belyser og formidler de juridiske og faglige emner, som landmændene og deres rådgivere møder i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger til miljøgodkendelser, revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug, ved konsekvenserne af indsatsplanlægning for drikkevand, eller ny natur i nærheden af bedriften. Desuden udarbejdes vejledninger, retningslinjer og normer inden for disse juridiske emneområder, som i høj grad anvendes af landmændene og deres rådgivere. Projektet giver dermed det faglige grundlag for, at landmændene hurtigt kan vurdere og tilpasse bedriften til de ændrede forudsætninger som følge af ændrede lokale, nationale og internationale regelsæt.

Projektets resultater vil bidrage til at sikre, at landmanden har den nødvendige og nyeste viden ved investeringer, der sikrer en økonomisk og bæredygtig udvikling af produktionen. På mellemlang sigt vil det skabe et øget råvaregrundlag og en styrket konkurrenceevne for landmanden, via lavere produktionsomkostninger.

Projektleder: Hans Roust Thysen, hrt@seges.dk

 

40. Viden og formidling til økologiske landmænd

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 2.300 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at opdatere, indhente og formidle ny og aktuel viden til alle økologiske landmænd. På den måde har både nye økologiske landmænd og erfarne økologiske landmænd løbende adgang til opdateret viden om regler, vilkår og økologifaglige emner, der sikrer landmandens konkurrencekraft.

Projektets aktiviteter er at indsamle og formidle ny og aktuel viden til den økologiske landmand om den økologiske jordbrugsproduktion, samt at formidle om gældende økologiregler og vilkår i den økologiske produktion. Formidlingen sker gennem forskellige kanaler og medier. Formidlingen vil foregå på de sociale medier, herunder Facebook, på LandbrugsInfo.dk og gennem Landbrugspressen. Der vil blive skrevet artikler, lavet korte informerende film, udarbejdet dyrkningsvejledninger og udgivet faktaark. Landmændene vil få tilbud om deltagelse på faglige workshops, markvandringer og demonstrationsaktiviteter i mark og stald. Der vil blive afholdt inspirations- og udviklingsmøder, hvor landmænd og konsulenter mødes og arbejder med fremtidens aktuelle emner. Projektet vil bidrage til at indhente og udbrede viden om økologiske temaer med vores deltagelse i kongresser og konferencer nationalt og internationalt. I 2019 vil der ligeledes blive afholdt ØkologiKongres og andre landbrugsfaglige kongresser, hvor vi deltager med oplæg og vidensstande.

Den aktuelle faglige viden som landmændene får adgang til, vil være med til at sikre og optimere produktionsapparatet i den primære sektor og dermed sikre den nødvendige indtjening. Desuden sikres det, at den økologiske produktion tager hensyn til miljø, klima, dyrevelfærd og bæredygtig produktion.

Projektleder: Jette Riis, jtr@seges.dk

 

41. Giv stafetten videre til nye kræfter i dansk landbrug

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 2.150 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at understøtte ejer- og generationsskifter af landbrugsvirksomheder, så der gives plads til de nye kræfter i dansk landbrug.

Flere forhold kan have en positiv effekt på, at unge landmænd får egen bedrift, og disse forhold er der fuld gang i at belyse i projektet i 2018. I 2019 færdiggøres arbejdet omkring bl.a. at understøtte, at ejer- og generationsskifter kommer tidligere i gang, end de gør i dag, og at de unge landmænd bliver hjulpet godt på vej, når de går fra at være driftsleder til at blive virksomhedsejer. Der er mange valg at træffe, bl.a. hvilken form virksomheden skal drives i – skal det være det traditionelle I/S, eller kan det lette finansieringen, at virksomheden drives i selskabsform? Endelig vil projektet også gøre en indsats for at skabe større juridisk tryghed og sikring i landmandsfamiliens hverdag i forbindelse med et generationsskifte. Der er fokus på at sikre, via flere forskellige målrettede formidlingsindsatser, at viden og resultater formidles til og implementeres hos de unge landmænd, således at flere nye kræfter kommer i gang i landbruget.

Det forventes, at ca. 30 pct. af de 3.000-4.000 heltidsbedrifter, der skal ejer- og generationsskifte indenfor de kommende 5 år vil kunne opnå en stor nytte og positiv effekt af projektets resultater. Flere ejer- og generationsskifter indenfor dansk landbrug vil øge dansk landbrugs samfundsmæssige værdiskabelse, da det vil løfte noget af den ”ejer- og generationsskiftepukkel”, der opleves i samfundet generelt.

Projektleder: Rikke Høgsaa Roding, rhr@seges.dk

 

42. Viden til bedriftsoptimering og forbedret indtjening

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 2.074 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er, at forbedre landmændenes indtjening ved formidling af den nyeste viden om økonomiske prognoser, kalkuler, trends, landmændenes egne forventninger og aktuelle begivenheder, der bidrager til at optimere den enkelte landmands grundlag for at træffe beslutninger.

Der er fokus på indsamling, bearbejdning og en meget aktiv og bred formidling af økonomisk viden og trends, der understøtter landmændenes driftsledelse og beslutninger om optimering af den samlede økonomi for hele landbrugsbedriften på kort og mellemlang sigt. Det sker i form at viden om udviklingen af de vigtigste salgs- og faktorpriser, samt effekten af aktuelle begivenheder eller mulige tiltag, der påvirker landmandens indtjening. Desuden indsamles og formidles viden om landmændenes egne forventninger til for eksempel investeringsniveauer og indtjening. Endvidere samles forventningerne til udviklingen af salgs- og faktorpriserne sammen med den forventede produktivitetsudvikling indenfor alle produktionsgrene i primærerhvervet, i en lang række kalkuler.

Projektets resultater og leverancer vil have forskellige potentialer for at bidrage til de beslutninger, der skal træffes på den enkelte bedrift. Forventningen er, at der i gennemsnit er basis for at spare landmanden for meget tid i økonomistyring og planlægning samt at forbedre indtjeningen på bedriften.

Projektleder: Michael Højholdt, mih@seges.dk

 

43. Arbejdsmiljø så det rykker

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 2.000 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre, at arbejdsmiljø prioriteres højt på dagsordenen hos landmænd. Arbejdsmiljø skal prioriteres så højt, at sikkerhed og forebyggelse af nedslidning af medarbejdere bliver naturlige elementer i ledelsen og i de daglige arbejdsopgaver på bedriften. Antallet af ulykker og graden af nedslidning skal ned.

Projektet fokuserer på vigtige indsatsområder og omfatter primært ulykkesforebyggelse målrettet en bred målgruppe, herunder de unge (fremtidens landmænd) og udenlandsk arbejdskraft. Kampagne for forebyggelse af ulykker iværksættes, herunder udarbejdelse af praktiske værktøjer for identifikation af risici. Udvikling af database indeholdende tekniske hjælpemidler vil hjælpe landmændene til ibrugtagning af hjælpemidler for at undgå ulykker og nedslidning af medarbejdere. Der er i projektet stor fokus på formidling, og viden vil videreformidles via landbrugets kommunikationskanaler.

Færre ulykker og mindre nedslidning af medarbejdere vil have god effekt på både landbruget som attraktiv arbejdsplads, rekruttering/fastholdelse af god arbejdskraft, landbrugets renomme, reducering af den samfundsøkonomiske byrde samt fastholdelse af god livskvalitet blandt medarbejdere i landbruget.

Projektleder: Helle Birk Domino, hbd@seges.dk

 

44. Benchmarking og potentialescreening, der styrker økonomien på den enkelte landbrugsbedrift

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 1.805 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at styrke økonomien på landbrugsbedrifterne ved, at den enkelte landmand hurtigt og let, på et solidt datagrundlag, kan foretage benchmarking og potentialescreening, der sikrer grundlaget for at træffe beslutning om forandringer, der kan styrke økonomien på bedriften.
 
Landbrugsbedrifterne har specielt i disse år et stort behov for at udnytte deres potentiale så godt som overhovedet muligt. Det sikres derfor, at landmændene let og hurtigt kan foretage benchmarking og potentiale-screening med udgangspunkt i et veldokumenteret, solidt og opdateret datagrundlag, som gør det muligt at sammenligne egen bedrifts økonomiske resultater med andre bedrifter. De mange nye kortperiodiske data gør det interessant løbende at foretage en intern benchmarking på bedriften. Derfor udarbejdes der en struktur for intern benchmarking på baggrund af kortperiodiske data, og i forlængelse af dette udarbejdes en prototype på et værktøj til intern benchmarking. Deltagelse i en international benchmarking gør det muligt at følge med i og lade sig inspirere af, hvordan andre landes landmænd præsterer økonomisk og produktionsmæssigt. Resultaterne formidles til landmændene m.fl. via forskellige formidlingskanaler, som sikrer stor udbredelse. 

Effekten er, at projektet bidrager til at styrke økonomien på landbrugsbedrifterne. Forventningen er, at den nye viden, der opnås gennem projektets aktiviteter, forbedrer det gennemsnitlige økonomiske resultat med 5-10 pct. på de bedrifter, der aktivt anvender projektets resultater i optimering og strategisk udvikling af bedriften.

Projektleder: Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk

 

45. Anvendt teknologi til økologisk planteavl

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 1.706 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at øge økologisk planteproduktions robusthed, ressourceudnyttelse og effektivitet, ved at forbedre økologernes muligheder for at benytte innovative teknologier i markarbejdet (digitalt, mekanisk, sensorstyret). Økologiske planteavlere kan forbedre rentabilitet, driftssikkerhed og produktstabilitet.

AP1. Udvikling af brug af satellitbilleder til vurdering af frivillige efterafgrøders værdi som kvælstof og kulstofkilde. I samarbejde med Teknologisk Institut laves der software til analyse, som testes. AP2. Udvikling og test af ukrudtskortlægning til vurdering af behov og beslutningsstøtte for mekanisk regulering. Kamera og ’stream’ billedbehandling testes og afprøves på 10 marker, og maskinstrategien knyttes til ukrudtskortet i samarbejde med AU-ENG. AP3. FarmTracking tilpasses til økologiske udfordringer og behov. I samarbejde med en brugergruppe designes og testes FarmTracking på økologiske brug, for at øge den meget begrænsede anvendelse. AP 4. Test af præcisionssåning og præcisionsgødskning til forbedring af udbytte, udnyttelsen af gødning og konkurrenceevne overfor ukrudt. I samarbejde med Agro-intelli og AU-AGRO arbejdes der med udvikling og gårdafprøvning. AP 5. Der undersøges om frasortering af ukrudtsfrø ved mejetærskning kunne bidrage til løsning af ukrudtsproblemet ved økologisk planteavl. Både teknik og frøpulje biologien undersøges i det første år. AP 6. Ukrudtsstrigler undersøges. De findes i mange versioner, og de forskellige typer afprøves og testes i vinter- og vårafgrøder. AP 7. Formidling. Vidensspredning ved artikler, indslag, faktaark m.m. og demonstration af resultater fra projektet. Strategien af alle teknikker i dette økoteknologi projekt vurderes samlet i kæden fra jord, gødning, afgrøde, såning, ukrudtsregulering på bæredygtighed.

Effekten af projektet er forbedret udbytte i markafgrøder, og dermed forbedret rentabilitet, ressource udnyttelse, samt forbedret klimaaftryk. Yderligere udvides ekspertisen på mekanisk og teknologisk viden i Øko-planteteamgruppen, som dermed vil være bedre gearet til fremtidige rådgivningsopgaver.

Projektleder: Frank Oudshoorn, frwo@seges.dk

 

46. Opnå økonomiske resultater som de bedste landmænd

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 1.500 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formålet er at forbedre bundlinjen på den enkelte bedrift ved at styrke landmændenes forretnings- og virksomhedsforståelse baseret på viden fra de 2 pct. dygtigste landmænd. 

Undersøgelser har vist, at landets dygtigste landmænd (Top 2%), med samme forudsætninger som andre
landmænd i form af bedriftens størrelse, driftsgren, produktionsforhold, geografisk placering m.m., kan tjene
op til fire gange så meget som gennemsnittet af de resterende 98 pct. landmænd. For at overføre Top 2%’s forretnings- og virksomhedsforståelse til andre landmænd gennemføres følgende aktiviteter:

 • Analyse af forskelle mellem Top 2% og definerede målgrupper af landmænd for at overføre den mest hensigtsmæssige og økonomisk rentable viden om forretnings- og virksomhedsforståelser.

 • Etablere forløb til implementering af ny forretnings- og virksomhedsforståelse hos udvalgte målgrupper.

 • Udvikle forandringsledelse som metode til implementering af ny viden/praksis hos medarbejderne.

 • Udarbejdelse af løsninger og værktøjer, der kan imødekomme de personlige barrierer, som hindrer landmanden i at lykkes med vækst på bundlinjen, som Top 2% mestrer.

 • Målrettet kommunikation med skræddersyet viden og løsninger til et bredt udsnit af danske landmænd

Effekten vil være, at videnoverførsel fra Top 2% landmændene til andre landmænd omkring forretnings- og virksomhedsforståelse, via målrettet formidling af løsninger og værktøjer, vil inspirere og understøtte landmændene i deres arbejde med at forbedre bundlinjen.

Projektleder: Kristian Skov, ksp@seges.dk

 

47. Målrettet naturforvaltning i Danmark – formidling til landmænd

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 1.400 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet tager afsæt i den aktuelle megatrend om bæredygtighed, herunder natur og biodiversitet og landbrugets rolle. Projektet går proaktivt ind for at finde gode og konstruktive løsninger for både landbrug, natur og biodiversitet. Projektet giver landmænd konkret vejledning, som sikrer bedre integration og samspil mellem natur og en rentabel og bæredygtig landbrugsproduktion.

Projektet er grundstenen i den faglige formidling af ny viden om, hvordan landmanden nemmest og mest costeffektivt forbedrer naturindholdet og biodiversiteten i den del af det åbne land, som landbruget har indflydelse på eller plejer. Ny viden integreres og omsættes, så den er enkel og let tilgængelig for den enkelte landmand og kan ses i sammenhæng med udviklingen af en bæredygtig produktion. Der tages udgangspunkt i de udfordringer, som landmændene møder i deres hverdag, når de skal have landbrug, natur og biodiversitet samt regler og love til at spille sammen i hverdagen. Projektet skal ligeledes øge landmænds opmærksomhed omkring deres rolle og ansvar som naturforvaltere samt sikre, at det øvrige samfund får viden om, hvad landmænd gør for at tilgodese trængte dyre- og plantearter. 

En stor interesse for deltagelse i temadage om naturpleje, der er afholdt i 2018 viser, at der er mange landmænd, som vil gøre en ekstra indsats. Effekten af dette projekt er, at de nu får ny viden og værktøjer til at optimere natur og biodiversitet på deres bedrift ud fra de naturgivne forudsætninger, der er på bedriften. Det vil øge antallet af landmænd, der gør en ekstra indsats. Det handler på sigt om at forbrugerne fortsat foretrækker danske bæredygtige fødevarer.

Projektleder: Heidi Buur Holbeck, hbh@seges.dk

 

48. Landbruget, fremtidens bedste arbejdsplads

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 1.295 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at sikre, at landmænd, der har ansatte medarbejdere, får viden om og værktøjer/koncepter til at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker, oplærer, udvikler og fastholder kvalificerede medarbejdere.

Der er næsten fuld beskæftigelse i Danmark og mange landmænd melder om mangel på arbejdskraft. Det er en væsentlig trussel. Der bliver kamp om at tiltrække de rigtige medarbejdere. Der gennemføres blandt nuværende og potentielle medarbejdere samt arbejdsgivere en analyse af landbrugets udfordringer med at tiltrække, oplære, udvikle og fastholde medarbejdere. Landmandens rådgivere og andre interessenter samt eksperter fra andre brancher inddrages ift. at belyse problemstillingen og inspirere med mulige løsninger. På baggrund af analysen og vidensopsamlingen udarbejdes anbefalinger, koncepter/værktøjer og best practice, der kan inspirere og understøtte landmændene i deres arbejde med medarbejderne. Målet er at udarbejde enkle og let tilgængelige materialer, der er praksisnære og nemme at anvende.

Der lægges gennem hele projektet stor vægt på at kommunikere resultaterne i en kampagne målrettet alle interessenter i relation til problemstillingen. Den vil køre både digitalt og analogt. 

Effekten er, at der skabes mere attraktive arbejdspladser i landbruget. Det vil ske i takt med, at virksomhederne får større viden herom, herunder får succes med at rekruttere, sikrer en god opstart i jobbet både i forhold til arbejdsopgaver og -metoder, samt arbejder mere målrettet med karriere- og kompetenceudvikling.

Projektleder: Kirstine Simoni Faurholt, ksm@seges.dk

 

49. Flere insekter i landskabet – landbruget som en del af løsningen

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 1.000 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet skal samle viden om årsagerne til insekternes tilbagegang og finde løsninger til, hvordan landmanden kan hjælpe med at vende udviklingen under hensyntagen til både produktion, økonomi og natur. Konkrete virkemidler demonstreres i praksis og testes økonomisk, så landmanden kender sine muligheder.

Gennem faglig sparring og opsamling af nyeste viden fra ind- og udland kortlægges mulige årsager til insekternes tilbagegang. Dette skal danne fagligt grundlag for nogle helt praksisnære tiltag, som testes på to demonstrationsejendomme. Ejendommene bruges til formidling ved bedriftsbesøg i forbindelse med markvandringer og temadage. Små film om udførelsen af konkrete tiltag kan formidles via Facebooksiden ”SEGES i marken”. Ovenstående suppleres af et konkret og handlingsorienteret katalog over mulige og effektfulde indsatser, som vil være tilgængelig for interesserede landmænd. Demonstrationsejendommene skal udover at eksemplificere god naturpraksis, også synliggøre, gennem en økonomisk konsekvensanalyse, at der potentielt kan være tid og penge at spare ved en målrettet indsats. Viden bearbejdes og formidles yderligere via artikler i fagpressen, pressedage, faktaark og blogindlæg på Naturspottet.dk om forskellige niveauer af tiltag, der passer til bedriftstypen og landmandens ambitionsniveau.

En fagligt funderet og praktisk formidling i kombination med økonomiske konsekvensanalyser vil motivere og inspirere flere landmænd til at iværksætte effektive natur-indsatser. Proaktiviteten skaber en positiv opmærksomhed, der kan fremtidssikre en fødevareproduktion i bæredygtigt samspil med naturen.

Projektleder: Andrea Oddershede, anod@seges.dk

 

50. Kvælstofreduktionsmål for landbruget – marine miljømål

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 900 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at foretage vandmiljøspecifikke analyser og tilstandsbeskrivelser af kystvande samt at arbejde for udvikling af marine virkemidler. Dette skal demonstrere, at miljømål og reduktionsmål bør fastsættes ud fra reelle lokale forhold ved brug af målinger, data og lokal viden og på den måde sikre et konkurrencedygtigt landbrug og god tilstand i marine vandområder.

Med udgangspunkt i to til tre fjorde (kystvande), vil der blive foretaget en lokal baseret karakterisering af vandområderne. Dette vil ske med udgangspunkt i de nationale moniteringsdata sammenkoblet med lokal baseret viden. Der vil foretages en analyse af, hvornår fjorden er sårbar overfor N og P (tidslig målretning), som kombineres med viden om, hvornår N og P udledes til fjorden. Tilsvarende undersøges effekten af andre presfaktorers påvirkning af fjorden. Med denne viden undersøges det, hvilke andre virkemidler end kvælstofvirkemidler, som kan bidrage til mere robuste fjorde. Den samlede viden øges bl.a. ved lokal viden (involvering) og modelberegninger. Samlet skal det bidrage til bedre og bredere koncepter for andre fjorde.

Det forventes, at projektet vil være til gavn for størstedelen af danske primærproducenter, fordi projektet vil forbedre beslutningsgrundlaget for de specifikke fjorde, således at der findes løsninger, som både tilgodeser landbrug og miljø og endvidere vil medvirke til, at metoden bidrager positivt til det fremadrettede samarbejde omkring virkemidler og miljømålsætninger.

Projektleder: Flemming Gertz, flg@seges.dk

 

51. Kamerastyret ukrudtsbekæmpelse

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 500 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: Formålet med projektet er at afprøve tilgængelige kamerabaserede teknikker til kortlægning af ukrudt og efterfølgende at evaluere muligheden for at reducere forbruget af ukrudtsmidler ved at sprøjte efter det dannede ukrudtskort.

Aktiviteter: Indledningsvis skrives en artikel, som beskriver tilgængelige teknikker til kortlægning af ukrudt. Der udvælges et antal marker i korn og majs og der foretages en kortlægning af ukrudt ved drone-overflyvning og/eller brug af WeedMaps-kameraet, som er et kommercielt tilgængeligt kamera, der kan registrere ukrudtstæthed lokalt. De indhentede billeder sættes vha. software sammen (stitching) til et såkaldt ortofoto (luftfoto), som viser ukrudtstæthed over arealet. Der laves efterfølgende tildelingskort, hvor doseringen kan gradueres plus/minus 25 pct. i forhold til den standard-dosis, der ville være nødvendig på et ensartet areal med markens ukrudtsbestand. Om muligt lukkes sprøjten helt på del-arealer, hvor det ikke skønnes nødvendigt med ukrudtsbekæmpelse. Der foretages en evaluering af resultatet af indsatsen 2-3 uger efter behandling, og om muligt foretages en udbyttebestemmelse ved høst. Alle faser af forløbet dokumenteres, og der skrives artikler til LandbrugsInfo og fagblade, ligesom der ved sprøjtning og evaluering laves en video. Der laves samtidig et teknisk notat, som beskriver arbejdsgangene i forhold til kortlægning og anvendelse af ukrudtskort med landmandens udstyr.

Effekter: Synliggørelse af ”lavthængende” frugter mht. at komme i gang med præcisionsteknologi inden for ukrudtsbekæmpelse. På sigt en forbedret økonomi for landmanden gennem en mere effektiv ukrudtsbekæmpelse og/eller et mindre forbrug af kemiske ukrudtsmidler, og en tilsvarende mindre miljø- og sundhedsmæssig påvirkning af sprøjtningen.

Projektleder: Jens Erik Jensen, jnj@seges.dk

 

52. Omkostningseffektiv klimaindsats i markbruget

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 500 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at belyse, hvordan det i markbruget bedst og billigst er muligt at reducere udledningen af klimagasser. Der sættes særlig fokus på lavbundsprojekter, dvs. udtagning af lavbundsjord med højt kulstofindhold, der umiddelbart er det billigste og mest effektfulde virkemiddel, der er til rådighed i markbruget.
Med udgangspunkt i konkrete lavbundsprojekter gennemføres en analyse af, hvad barriererne er for at flere lavbundsprojekter bliver realiseret. Det undersøges også, hvad klimapotentialet er i at fremrykke implementering af lavbundsprojekter. Desuden demonstreres der med udgangspunkt i case-bedrifter, hvordan der kan laves klimaregnskaber for den enkelte bedrift. Dette gøres for at undersøge, om klimaregnskaber er et brugbart instrument til at visualisere muligheder for at reducere klimagasudledninger for landmanden. Slutteligt udføres der en analyse af, hvordan markbruget kan tilpasse sig krav til reduktioner i klimagasudledningerne så omkostningseffektivt som muligt.

Projektet vil give landmændene en mulighed for at tilpasse bedriften så økonomisk optimalt som muligt, og kan medvirke til at gøre udtagning af lavbundsjord mere attraktivt som virkemiddel for landmanden. På langt sigt kan projektet vise, hvor der mangler viden for at kunne lave en effektiv og billig klimaindsats i markbruget.

Projektleder: Kristoffer Piil, krp@seges.dk

 

53. Økologisk dyrkning af sukkerroer

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 250 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at støtte udviklingen af nyopstartet økologisk sukkerproduktion i Danmark. Dyrkning af økologiske sukkerroer kan blive en god indtægtskilde for den enkelte landbrugsbedrift, bidrage til et bedre sædskifte og dermed sprede dyrkningsrisici, samt bidrage til at produktionen forbliver i Danmark.
 
Projektet er et GUDP projekt, der gennemføres i samarbejde med blandt andre Nordic Sugar og Nordic Beet Research. Formålet nås ved at kombinere eksisterende viden med nye forsøgs- og udviklingsmæssige tiltag indenfor økologisk sukkerroedyrkning. Der laves forsøg i en treårig periode med: 1) ukrudtsregulering før fremspiring ved falsk såbed, blindharvning og brænding, 2) anvendelse af organiske gødninger som startgødning og strategien i forhold til tilførsel af den øvrige gødning, 3) sortsafprøvning, hvor fire forskellige sorter sås på fire lokaliteter og oberserveres for egnethed, sygdoms- og skadedyreangreb, 4) On-farm parceller med ’best pracsis’ indenfor radrensning og robotlugning, hvor også reduktion af håndhakning er i fokus. Forsøgsaktiviteterne udføres i samarbejde med Nordic Beet Research, som deler både forsøgsbehandlinger og observationer i en fælles indberetning. Projektet fokuserer dernæst på at formidle eksisterende og opnået viden ved markmøder og besøg på demo-ejendomme samt ved at vise og beskrive fremgangsmåden og resultaterne af forsøgene i landbrugspressen, økologisk inspiration, Facebook, samt planteavlsberetningen. Desuden vil SEGES være med til at organisere markmøder og temadage, samt publicere vejledninger.

Det forventes, at projektet vil bidrage med konkrete løsninger til håndtering af udfordringerne ved økologisk sukkerroedyrkning og dermed sikrer en rentabel dyrkning og produktion af økologisk sukker. Omlægning vil give eksisterende økologiske avlere mulighed for at integrere en vekselafgrøde med dyb rodvækst og et kvælstofunderskud på forventeligt 50-100 kg. N/ha.

Projektleder: Frank Oudshoorn, frwo@seges.dk

 

54. Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)

Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / EU's Interreg-program Skagerakprogrammet

Bevilliget tilskud 2019: 290 t.kr.

Projektperiode: 2016-2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre en bæredygtig produktion og bedre rammevilkår for landbruget ved at udvikle og demonstrere en ny lokalt baseret vandforvaltning, hvor landmanden og lokale aktører i langt højere grad får medindflydelse på vandmiljø- og indsatsplaner ved at forstå og løse lokalt funderede problemer.

Projektet er bevilliget midler fra EU InterReg program og medfinansierer projektet Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems (WaterCoG). Et centralt aspekt af projektet er, at der indsamles erfaringer fra partnere i England, Holland, Tyskland, Sverige og Danmark i forhold til at udvikle mere samskabende vandforvaltning. Der indsamles viden om forvaltningsstrukturer, værktøjer i bred forstand, der kan øge involveringsgraden. Der arbejdes med fire pilotområder ved Limfjorden, hvor der testes forskellige involverende koncepter, og der udveksles erfaringer med de ti øvrige pilotområder i de øvrige lande. Der er oprettet et nationalt netværk, hvor bedre forvaltningsstrukturer diskuteres. Projektet følges af betydende beslutningsinstanser, og det forventes, at de erfaringer som indsamles vil medvirke til at kvalificere de beslutninger, der tages om en fremtidig forvaltningsstruktur, som i højere grad understøtter de idéer, der ligger bag en mere målrettet indsats, jf. beslutninger i Fødevare- og Landbrugspakken. Dette på en måde, hvor indsats og innovation støttes via en ”bottom up” tilgang med udgangspunkt i optimering af rammevilkårene for danske landmænd. 

Effekten af projektet vil være lokalt tilpassede løsninger, som sikrer en bæredygtig produktion og bedre rammevilkår for størstedelen af danske landmænd.

Projektleder: Flemming Gertz, flg@seges.dk

 

55. Baltic Waterdrive

Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / EU's Interreg-program Baltic Sea Region programmet

Bevilliget tilskud 2019: 150 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formål: WATERDRIVE skal være med til at øge samarbejdet i landdistrikterne om løsninger til målrettet vandforvaltning, der går hånd i hånd med effektiv landbrugsproduktion. Formålet er, igennem international vidensdeling at anvise løsninger der minimerer landmandens omkostninger til at forbedre vandkvaliteten.

Aktiviteter: Foråret 2019 igangsættes projektet med udviklingen af fælles informationsplatform for vidensdeling på tværs af landegrænserne. WP3 igangsættes i 2019 med ekspertgruppe - fokus på udveksling af viden om vandforvaltning, drænvandsvirkemidler, ny teknologi med gødskning via droner, satellitter og målrettet implementering. I 2020 bringes viden i spil på landbrugsbedrifter. I 2019 igangsættes projektet i Danmark med alle relevante samarbejdspartnere - opstartsmøde med 5-10 landmænd, Odense kommune, lokale landboforeninger, landbrugets miljøkonsulenter og andre interessenter. Udvælgelse af 5-10 landbrugsbedrifter. Dannelse af fokusgrupper (jordejere, kommunale rådgivere, landbrugsrådgivere, landbrugets miljørådgivere) som skal operere på bedriftsniveau. Aktiviteterne gennemføres som praktiske øvelser i samarbejde med målgrupperne. Alle aktiviteter bliver gennemført praksisnært i tæt samarbejde med målgrupperne. Der vil være studieture i Danmark og til udlandet samt deltagelse i den årlige WATERDRIVE konference.

Effekter: WATERDRIVE vil igennem et netværk af aktører i Østersøregionen bidrage til en mere effektiv miljøindsats til gavn for vandmiljø og natur. Dette vil optimere landmandens forvaltning af egne vandressourcer og økosystemer og dermed også optimere udbytte og indtjening.

Projektleder: Frank Bondgaard, fbo@seges.dk