Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 3.047 t.kr. fordelt på tre projekter.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

77. Produktion, anvendelse og økonomisætning af koncentreret restsaft fra produktion af græsprotein

78. Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

79. Værktøj til planlægning af græsukrudtsbekæmpelse (DK-RIM)

  

77. Produktion, anvendelse og økonomisætning af koncentreret restsaft fra produktion af græsprotein

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 1.457 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at validere muligheden for at koncentrere restsaft fra produktion af græsprotein (’grønt protein’) samt vurdere det økonomiske potentiale i en sådan produktstrøm. Foreløbige vurderinger indikerer at rest juicen, hvis koncentreret til ca. 15% tørstof, vil kunne have en værdi på over 1500 kr/ton tørstof. Da de ekstra procesomkostningerne ved at opkoncentrere restjuicen kun vil være en brøkdel af dette, og da det producerede procesvand vil eliminere behovet for vandtilførsel til proteinekstraktionen vil det have en signifikant positiv effekt på økonomien i fremtidige decentrale grønne bioraffinaderier, og dermed for økonomien for landbruget.

Projektleder: Ib Johannsen, ibj@eng.au.dk

Link til projekthjemmeside her.

 

78. Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 1.151 t.kr.

Projektperiode: 2018-2022

Projektbeskrivelse: De små vandløb udgør cirka 75 % af alle danske vandløb og spiller derfor en meget vigtig rolle for både afvandingen af landbrugsarealerne og for vandløbssystemernes økologiske tilstand. Projektets formål er at undersøge effekterne af forskellige former for grødeskæring på vandføringsevne og miljøtilstand i små vandløb for at identificere, hvordan forskellige metoder og tidspunkter bidrager til at nå formålet med grødeskæringen, nemlig at lede vand væk fra landbrugsarealerne inden for rammerne af målopfyldelse. Forsøgenes resultater vil blive dokumenteret gennem videnskabelige målinger af 1) vandføringsevnen (vandstand og vandføring) og 2) den økologiske tilstand på grundlag af målinger af planter, smådyr og fisk, som er de kvalitetselementer, for hvilke der er fastsat bestemte miljømål. Forsøgene afhjælper derved en mangeårig mangel på databaseret viden om, hvordan grødeskæring påvirker både vandføringsevnen og den økologiske tilstand i små vandløb – en mangel, der er kritisk i forhold til både arealanvendelsen og vandområdeplanerne.

Projektleder: Annette Baattrup-Pedersen, abp@bios.au.dk

 

79. Værktøj til planlægning af græsukrudtsbekæmpelse (DK-RIM)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 439 t.kr.

Projektperiode: 2017-2018

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at kunne tilbyde landmænd og rådgivere et beslutningsstøttesystem til planlægning af robuste strategier overfor græsukrudt i sædskiftet. Stigningen i herbicidresistens betyder, at en række herbicider ikke længere er effektive, og samtidig er der et faldende antal herbicider på markedet. Optimering af de tilbageværende ukrudtsmidler og indarbejde ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder i dyrkningen er derfor nødvendig.

Et eksisterende australsk beslutningsstøtteværktøj for rajgræsbekæmpelse, Ryegrass Integrated Management (RIM), tilpasses danske forhold. RIM illustrerer de dyrkningsmæssige og økonomiske konsekvenser af forskellige græsukrudtsbekæmpelsesstrategier over en længere årrække (10 år). Der arbejdes med strategier overfor to græsarter, rajgræs og ager-rævehale, i samarbejde med de australske udviklere og landbrugsrådgivningen i Danmark. Projektet har desuden fokus på introduktionen af RIM til rådgivere og landmænd.

Projektleder: Mette Sønderskov, mette.sonderskov@agro.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.