Danmarks Biavlerforening har i 2021 fået bevilliget tilskud for i alt 615 t.kr. fordelt på to projekter. 
Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. 

 82  Pollengenkendelse og blomstringskalender
 83  Verdens bedste honning

 

82. Pollengenkendelse og blomstringskalender
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål er at skabe grundlaget for forbedring af fødegrundlaget for honningbier og vilde bier i området med begrænset fødeudbud, samt biavleres muligheder for at udvælge optimale bigårdsplaceringer og udvikle deres pollenprodukter. Målet er at biavlere kan øge deres produktion ved at udvælge optimale bigårdsplaceringer ift. fødegrundlag, samt forbedre deres pollenprodukter. Derudover at vurdere behovet for etablering af nye arealer med bivenlig beplantning.

 

Dette opnås gennem følgende aktiviteter:

1.  Der opbygges en blomstringshjemmeside som dels viser blomstringskalender for biplanterne, afhængigt af hvor man befinder sig og derudover indeholder et indrapporteringsmodul, hvor biavlere (og andre interesserede) kan indrapportere blomstringsstatus for forskellige biplanter.

2.  Der produceres en on-line blomstringskalender, som viser blomstringsstatus for forskellige biplanter, dels baseret på aktuelle indberetninger, men også en forventet blomstringsperiode, for den aktuelle placering, baseret på tidligere års indberetninger, og aktuelle indberetninger for andre planter. Det hele baseres på indberetningerne i blomstringsdatabasen.

3.  Der udvikles et pollengenkendelsemodul som via en mobiltelefons kamera, kombineret på oplysninger om tidspunkt og placering, kan give et bud på hvilke planter pollenet kan stamme fra. Specielt biavlere der samler pollen ind til salg, kan have stor gavn at dette modul, fordi det bliver muligt dels at adskille gode og mindre gode pollentyper, men også bruge denne viden i forbindelse med markedsføring af produkterne.

 

Effekten af dette projekt er dels at danske biavlere kan mindske deres tab af bifamilier som følge af fejlernæ-ring. Herudover vil det også skabe flere områder med gode fødemuligheder for den vilde bestøverfauna. Endelig vil det føre til at danske pollensamlere kan producere bedre, mere velsmagende pollenprodukter, samt i det hele taget forbedre deres markedsføring, fordi de kan beskrive hvilke planter pollenet er samlet på.

 

 

 

83. Verdens bedste honning
Hovedformål: Rådgivning
Formål: Målet er at sætte fokus på at producere dansk honning af højeste kvalitet. Det vil vi gøre ved at give de danske biavlere adgang til analyser, som de kan bruge til at forbedre deres honningkvalitet og markedsføring.

 

Aktiviteter: Der oprettes et minilaboratorium med udstyr der gør det muligt at analysere honning for en række forskellige kvalitetsparametre. Derudover også pollenanalyser af honningerne så det er muligt at fastslå hvilke planter det hovedsageligt er indsamlet på. Disse analyser gør det muligt for danske biavlere mere målrettet at markedsføre deres honning som en kvalitetshonning. Der udvikles også en kvalitetsmærkat, som biavleren får ret til at bruge. Endelig udvikles et modul til stadekort.dk som gør det muligt at spore hvert enkelt glas honning til biavleren og evt den specifikke bigård, det stammer fra. Projektet vil have stor fokus på formidling til alle danske biavlere.

 

Effekter: Dette projekt kan give dansk honningproduktion et væsentligt kvalitetsløft. Med et kvalitetsløft, løftes den enkeltes biavlers knowhow og kunnen. Der vil komme et mere varieret honningudbud på det danske marked, med mange forskellige kvalitetshonninger.